LECTIO DIVINA

„Stále čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou prinesie Cirkvi novú duchovnú jar.“ Benedikt XVI.

Lectio divina

Milovaní bratia a sestry.

V tejto mimoriadnej situácii, ktorá nastala, Vám chceme ponúknuť niečo, čo Vám pomôže v tomto náročnom čase mať zrak upretý na Ježiša. Tou ponukou je čítanie Božieho Slova metódou lectio divina. Je to jeden zo spôsobov poznávania Boha, toho aký je, ako koná, ako myslí, akým spôsobom miluje, a tiež spôsob pravdivého poznávania seba, toho ako ma vidí Boh – podľa Jeho slova. Je to čas zotrvávania s Ním, v Jeho milujúcej prítomnosti. Je to práca na vzťahu s Ním, ktorá má dopad nielen na tento život na zemi, ale na celú večnosť. Ide o to, aby naše mysle i srdcia boli premenené podľa Neho – v Neho, aby Ježiš, jeho slovo bolo normou v našich životoch. Aby sme mysleli ako On, videli ako ON a milovali ako ON. Ale to dokážeme iba vtedy, ak budeme zotrvávať s Ním v Božom Slove a tiež v adorácií.

Návod

Čítanie Biblie systémom „lectio divina“

LECTIO DIVINA

čítaj, rozjímaj, ži

2. nedeľa v Cezročnom období

2. nedeľa v Cezročnom období

Č 1: 1 Sam 3, 3b-10. 19 Ž: 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10 R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. Č 2: 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20 Ev: Jn 1, 35-42 | Aleluja. Našli sme Mesiáša, Krista. Milosť a pravda prišli skrze neho. Aleluja. Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím,...

Krst Krista Pána

Krst Krista Pána

Č 1: Iz 42, 1-4. 6-7 Ž: 29, 1b+2. 3ac-4. 3b+9c-10 R.: Pán požehná svoj ľud pokojom. alebo Č 1: Iz 55, 1-11 Ž: Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6 R.: Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy. Č 2: Sk 10, 34-38 alebo 1 Jn 5, 1-9 Ev: Mk 1, 7-11 | Aleluja. Keď Ján videl, ako k nemu...

2. nedeľa po narodení Pána

2. nedeľa po narodení Pána

Č 1: Sir 24, 1b-2. 12-16 Ž: 147, 12-13. 14-15. 19-20 R.: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. alebo Aleluja. Č 2: Ef 1, 3-6. 15-18 Ev: Jn 1, 1-18 alebo kratšie Jn 1, 1-5. 9-14 | Aleluja. Sláva ti, Kriste, teba zvestovali národom; sláva ti, Kriste, v teba...

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu