Lectio Divina

„Stále čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou prinesie Cirkvi novú duchovnú jar.“ Benedikt XVI.
Poznávanie Ježiša Krista…
Chceme Vám ponúknuť niečo, čo Vám pomôže aj v tomto čase a každodenných povinnostiach mať zrak upretý na Ježiša. Tou ponukou je čítanie Božieho Slova metódou lectio divina. Je to jeden zo spôsobov poznávania Boha, toho aký je, ako koná, ako myslí, akým spôsobom miluje, a tiež spôsob pravdivého poznávania seba, toho ako ma vidí Boh – podľa Jeho slova. Je to čas zotrvávania s Ním, v Jeho milujúcej prítomnosti. Je to práca na vzťahu s Ním, ktorá má dopad nielen na tento život na zemi, ale na celú večnosť. Ide o to, aby naše mysle i srdcia boli premenené podľa Neho – v Neho, aby Ježiš, jeho slovo bolo normou v našich životoch. Aby sme mysleli ako On, videli ako ON a milovali ako ON. Ale to dokážeme iba vtedy, ak budeme zotrvávať s Ním v Božom Slove a tiež v adorácií.
Už bývalý pápež Benedikt XVI. v roku 2005 zdôraznil, že jedným z účinných spôsobov, akými sa môže dnes obnoviť Cirkev, je lectio divina, čiže – citujem: „stále čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou prinesie Cirkvi novú duchovnú jar.“ Práve citovanú myšlienku spresnil týmito slovami: „Medzi mnohorakým ovocím tejto novej biblickej jari by som rád spomenul rozšírenie sa starodávnej praxe lectio divina, duchovného čítania Svätého písma. Táto prax spočíva v dlhšom zotrvaní nad biblickým textom, ktorý sa opätovne číta, ba takmer „prežúva“, ako to označujú Otcovia (typickým výrazom ruminatio) s cieľom vyťažiť z neho takpovediac „šťavu“, ktorá by živila meditáciu a kontempláciu a stala by sa akoby životnou miazgou pre konkrétny život. Podmienkou praktizovania lectio divina je, aby myseľ i srdce osvietil Duch Svätý, teda sám inšpirátor Svätého písma, a teda, aby boli disponované na postoj „nábožného počúvania.“ Takýto bol typický postoj Panny Márie, ako ho symbolicky predstavujú ikony zvestovania.
Stačí, ak aj my dovolíme Duchu Svätému, aby nás viedol, tak ako to urobila Panna Mária.
„Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch“ (Ž 119,105) – toto hovorí žalmista o Božom Slove. Aj pre nás môže byť Božie Slovo Svetlom, aby sme videli kam máme kráčať v tomto čase zmätku a dezorientácie.
Čítanie Biblie systémom „lectio divina“
1. Úvodná modlitba k Duchu Svätému
2. LECTIO – ČÍTANIE: čítanie vybraného textu, napr. podľa rozpisu na každý deň (opakovane, skúmam, o čom text hovorí, teda všeobecne)
3. MEDITATIO – ROZJÍMANIE: skúmam, čo text hovorí mne osobne, čo ma oslovilo, teda čo mi Boh chce povedať, pričom to porovnávam so svojim životom)
4. ORATIO – MODLITBA: modlitba podľa Božieho slova (svojimi slovami)
5. KONTEMPLATIO – KONTEMPLÁCIA: vnútorný pohľad srdca na Ježiša, ktorý „vystupuje“ z textu; teda pohľad na Ježiša, ktorého jednu vlastnosť som spoznal pri rozjímaní nad textom
6. ACTIO – KONANIE: sformulujem si jednu krátku vetu, ktorú si budem cez deň pripomínať (napr. aj formou nejakej vhodnej piesne)
7. Záverečná modlitba k Duchu Svätému
Čítanie Biblie systémom „lectio divina“ – inými slovami:
Prípravný krok: Vyber si krátky biblický text (úryvok z NZ).
Skôr ako začneš čítať posvätný text, vzývaj Ducha Svätého.
Modli sa, aby bol s tebou, uvedom si jeho prítomnosť, pros ho, aby ti zjavil to, čo je v texte ukryté; aby ťa viedol. Napr.: Príď, Duchu Svätý. Osvieť moju myseľ. Daruj mi lásku k BOŽIEMU SLOVU. Pomôž mi pochopiť, čo mi chce BOŽIE SLOVO povedať. Pomôž mi pozorne počúvať tvoje pokyny
1. krok: Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO)
Uvedom si, že cez BOŽIE SLOVO sa k tebe „niekto“ prihovára a tým „niekým“ je sám Boh. Čítaj text polohlasne alebo potichu (ako sa ti lepšie sústredí). Čítaj ho opakovane, viackrát a uvedomuj si ČO TEXT HOVORÍ (všeobecne), teda o čom sa tam píše, aké informácie text podáva.
2. krok: Rozjímaj (MEDITATIO)
Uvedom si, že cez BOŽIE SLOVO sa k tebe „niekto“ prihovára a tým „niekým“ je sám Boh. Rozjímanie je odpoveďou na otázku ČO TEXT HOVORÍ MNE (dnes, teraz)? KKC 2706 o tom hovorí: Rozjímať o tom, čo sa číta, nás vedie k tomu, aby sme si to osvojili porovnávaním so sebou. Čo ťa osloví, môžeš si zapísať.
3. krok: Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO)
Teraz priamo oslov Boha a hovor mu o tom, čo ťa oslovilo. Chváľ ho, ďakuj, odprosuj, pros, hovor k nemu vlastnými slovami, alebo slovami Písma. Odpovedaj mu.
4. krok: Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)
Ako vstúpiť do kontemplatívnej modlitby?
– Ježiš je s tebou, v tvojom srdci práve taký, akého si spoznal v BOŽOM SLOVE. Uvedom si Ježiša vo svojom srdci. Kontemplácia učí „vnútornému poznaniu Pána“ (KKC 2715). Ježiš ťa mení v seba. Neuspokoj sa iba s tým, že si rozumom poznal nejakú pravdu. Nechaj Ducha Svätého, nech ti túto pravdu, za ktorou je ukrytý Ježiš, zjaví do srdca. Cez kontempláciu sa ti Ježiš zjavuje a dáva sa ti poznať hlbšie ako rozumom. A zároveň ťa uschopňuje odpovedať mu v najhlbšej hĺbke tvojho bytia. Je to zjednotenie sa s Kristom a skrze Neho s Otcom. Je to vstup do lásky TROJICE. Cez kontempláciu ti Duch Svätý dáva prežívať tajomstvo Krista, aby si bol schopný činne milovať. Je to zdroj činorodej lásky. (KKC 2718) Zmenu zbadáš neskôr vo svojich postojoch. Boh, ktorý je aktívny, robí tvoje srdce súčasťou svojho milujúceho srdca, pričom nemusíš prežívať nič mimoriadne.
5. krok: Ži Božie slovo (ACTIO)
Vyber si jednu vetu, ktorá vystihuje tvoje rozjímanie alebo kontempláciu a často si ju cez deň opakuj (napr. aj formou priliehavej piesne). Je dobré, ak je táto veta taká, ktorá ti pripomenie Ježiša, s ktorým si sa stretol vo svojom srdci, alebo pravdu, ktorú si prežil.
Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou. Najmä ďakovnou.