Sviatosti a sväteniny

Sviatosť krstu
Krst je vstupom do kresťanského života a jeho základom. Človek sa začlení do spoločenstva cirkvi. U katolíkov sa krstia už novorodenci, pretože každý človek má dedičný hriech, od ktorého sa potrebuje oslobodiť a znovuzrodiť sa v krste. Dieťa pri krste dostáva Božiu milosť a stáva sa Božím dieťaťom. U dospelých si prijatie tejto sviatosti vyžaduje katechumenát, teda prípravu na krst. Krst sa udeľuje raz a navždy, a preto sa nemôže opakovať. Je nevyhnutný ku spáse.
Termíny krstov vo farnosti na rok 2024:
Február: 10.2., 11.2., 24.2., 25.2.
Marec: 9.3., 10.3.
Apríl: 6.4., 7.4., 27.4., 28.4.
Máj: 4.5., 5.5., 25.5., 26.5.
Jún: 8.6., 9.6., 22.6.
Júl: 6.7., 7.7., 20.7., 21.7.
August: 3.8., 4.8., 17.8., 18.8., 31.8.
Krst sa nahlasuje na farskom úrade, aspoň týždeň dopredu. Podmienky:
Krstiť svoje dieťa by mal každý vo svojej farnosti, do ktorej územne patrí. Preto, ak bývate na území inej farnosti ako Žilina-Solinky, nezabudnite na zápis priniesť licenciu (povolenie ku krstu) od Vášho farára. Ak je to možné, prineste aj fotokópiu rodného listu dieťaťa. Každé dieťa by malo mať aspoň jedného krstného rodiča.
Podmienky, ktoré má krstný rodič spĺňať, sú nasledovné:

– musí mať aspoň 16 rokov,
– musí mať prijatú sviatosť birmovania,
– ak žije v manželstve, musí mať manželstvo uzavreté v kostole,
– mal by viesť príkladný kresťanský život,
nesmie žiť v hriešnom zväzku. (Ak niekto žije v spoločnej domácnosti s niekým ako druh a družka, podľa cirkevného práva (kán. 874) nemôže byť krstným rodičom.)
– Ak nemáte nikoho, kto by spĺňal uvedené podmienky, krstnými rodičmi môžu byť aj starí rodičia dieťaťa, pokiaľ spĺňajú uvedené podmienky. Ak jeden z manželov má birmovku a druhý nemá, krstným rodičom môže byť len ten, ktorý birmovku má. V krajnom prípade je možné krstiť aj bez krstných rodičov. Krstným rodičom môže byť aj rozvedený, ak žije sám a má povolenie pristupovať ku sviatostiam.
– Krstu predchádza krstná náuka, ktorá býva na farskom úrade (zväčša v piatok po večernej svätej omši - deň pred krstom). Zúčastniť by sa jej mali rodičia a krstní rodičia dieťaťa.
– Pri príležitosti krstu Vášho dieťaťa je vhodné ísť na svätú spoveď, aby ste mohli ísť v nedeľu na sv. prijímanie v rámci ľubovoľnej sv. omše, na ktorú pôjdete. Vyspovedať sa môžete v ktoromkoľvek katolíckom kostole (samozrejme aj v našom).
– Na krst je potrebné priniesť krstnú košieľku a krstnú sviečku. Kúpite ich v niektorej z predajní Spolku sv. Vojtecha alebo v inej katolíckej predajni. Na košieľku býva zvykom vyšiť alebo napísať meno dieťaťa a dátumy narodenia a krstu.

Akúkoľvek zmenu nahláste mailom zilina.solinky@dcza.sk, alebo na tel. čísle farského úradu: +421 903 982 777
Sviatosť birmovania
Birmovanie je tiež podobne ako krst sviatosťou uvádzajúcou do kresťanského života a bez birmovania by bolo neúplné. Riadnym vysluhovateľom tejto sviatosti je biskup. Pri birmovaní sa na birmovaného vkladajú ruky a pomaže sa posvätenou krizmou, pričom sa vyslovuje: „Prijmi znak daru Ducha Svätého.“ Birmovanému sa vtláča duchovná pečať – pečať Ducha Svätého. Pomazanie je tu znakom posvätenia. Katechizmus katolíckej cirkvi (1314) hovorí, že ak je kresťan v nebezpečenstve smrti, birmovanie môže udeliť kňaz. Kňaz je mimoriadnym vysluhovateľom. Birmovanie nie je nutné ku spáse, ale jeho podceňovanie alebo odmietnutie je ťažkým hriechom.
Príprava vo farnosti: prebieha (prihlasovanie ukončené 20.6.2023)
Termín sviatosti birmovania: v priebehu roka 2024
Sviatosť zmierenia
Sviatosť pokánia, nazývaná aj svätá spoveď alebo sviatosť zmierenia, odpustenia, obrátenia, je prostriedkom k tomu, aby človeku boli odpustené hriechy. Človek sa ňou obracia k Bohu, vyznáva svoje hriechy a ľutuje ich. Sviatosť pokánia patrí medzi uzdravujúce sviatosti (spolu so sviatosťou pomazania chorých). Veriaci je povinný pristúpiť k sviatosti zmierenia aspoň raz do roka.
Vysluhovanie sviatosti zmierenia vo farnosti: Spovedáme 1/2 hodinu pred sv. omšami (okrem nedele). V nedeľu spovedáme len počas dopoludňajších svätých omší o 8:30 a 10:30 a len ak nám to okolnosti dovoľujú.
Vysluhovanie sviatosti zmierenia v prvopiatkovom týždni:
Ráno Doobeda Večer
Pondelok 6:00 - 17:00
Utorok 6:00 - 17:00
Streda 6:00 - 17:00
Štvrtok 6:00 - 16:00
Piatok 6:00 7:30* 16:00
Sobota 6:30 - -
* vysluhovanie sviatosti zmierenia na prvý piatok počas školského roka s účasťou žiakov CZŠ s MŠ Dobrého pastiera
Sviatosť Eucharistie
Eucharistia je samotný Kristus v spôsobe chleba a vína. Eucharistia ako pokrm má aj ďalšie názvy, nazývame ju aj Sviatosť oltárna, Sväté prijímanie. Eucharistia ako obeta označuje aj svätú omšu a eucharistické zhromaždenie. Eucharistia je obeta Cirkvi. Konsekráciou sa mení nekvasený chlieb a víno na Kristovo telo a krv. Vyslovia sa pri nej konsekračné slová. Vtedy sa mení podstata chleba a vína. Premenenie spôsobuje Duch Svätý. Kristus je prítomný celý pod každým spôsobom. To znamená, že nie je ochudobnený ten, kto prijíma len telo, pretože prijíma Krista celého. Sväté prijímanie sa podľa usmernenia na Slovensku podáva vkladaním do úst alebo do rúk, víno prijíma kňaz prípadne veriaci pri mimoriadnej príležitosti (svadba a pod.).
Sväté omše
Pondelok 6:30 18:00
Utorok 6:30 18:00
Streda 6:30 18:00
Štvrtok 6:30 18:00
Piatok 6:30 18:00
Sobota 7:00 18:00 (počas letných prázdnin)
Nedeľa 7:00 8:30 10:30 19:30*
*nebýva počas letných prázdnin
Úradné hodiny
Úradné hodiny mimo letných prázdnin
Pondelok 8:00 - 8:30
Streda 8:00 - 8:30 16:00 – 17:00
Piatok 16:00 - 17:00*
Úradné hodiny počas letných prázdnin
Pondelok 18:30 – 19:00
Streda 18:30 – 19:00
Piatok 18:30 – 19:00*
*okrem prvého piatku v mesiaci
Prikázané sviatky sú tieto:

1. 1. – Panny Márie Bohorodičky
6. 1. – Zjavenie Pána
pohyblivý – Nanebovstúpenie Pána – štvrtok, 40. deň po Veľkonočnej nedeli
pohyblivý – Božieho Tela a Krvi – štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice
29. 6. – Sv. Petra a Pavla
15. 8. – Nanebovzatie Panny Márie
1. 11. – Všetkých svätých
8. 12. – Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. 12. – Narodenie Ježiša Krista – Vianoce

Neprikázané sviatky (niektoré) sú tieto:

2. 2. – Obetovanie Pána (Hromnice)
Popolcová streda – pohyblivý dátum
19. 3. – Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota – pohyblivé podľa Veľkej noci
Veľkonočný pondelok – pohyblivý
25. 3. – Zvestovanie Pána
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – pohyblivý
5. 7. – Sv. Cyrila a Metoda
8. 9. – Narodenie Panny Márie
15. 9. – Sedembolestnej Panny Márie
26. 12. – Sv. Štefana, prvého mučeníka

Sviatosť manželstva
Sviatosť manželstva je stavovská sviatosť pre dobro spoločnosti. K manželstvu je človek povolaný vo svojej prirodzenosti. Je obrazom spojenia Cirkvi a Krista. V latinskej Cirkvi si udeľujú sviatosť manželstva manželia navzájom pred tvárou Cirkvi, vo východnej Cirkvi ju vysluhuje kňaz. Manželstvo si vyžaduje nerozlučiteľnosť, vernosť a otvorenosť pre plodenie detí.
Predmanželský kurz:
Je potrebné sa zaregistrovať na www.domanzelstva.sk, zúčastniť sa kurzu a priniesť potvrdenie o jeho absolvovaní. V odôvodnených prípadoch je možné sa dohodnúť aj na inom spôsobe v príprave na manželstvo.
Štátne dokumenty:
Štátna sobášna zápisnica – navštívite matriku na mestskom úrade v Žiline, vypíšete príslušné tlačivo a prinesiete nám ho na faru. Budete tam potrebovať občianske preukazy a rodné listy. Dvaja svedkovia musia mať viac ako 18 rokov a musia byť spôsobilí na právne úkony. V prípade cudzincov sa treba informovať na mestskom úrade.
Potrebné údaje:

Svedok ženícha: meno a priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt uvedený v OP.
Svedok nevesty: meno a priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt uvedený v OP.

Cirkevné dokumenty:

– krstné listy: navštívte farský úrad v mieste vášho krstu
– licencia k sobášu: navštívte farský úrad v mieste vášho bydliska (ak bývate na území inej farnosti ako Žilina-Solinky, nezabudnite na zápis priniesť licenciu (povolenie ku sobášu) od Vášho farára).

Spísanie cirkevnej sobášnej zápisnice: na tento úkon si treba vyhradiť dlhší čas, cca 1 hodinu
So všetkými dokumentmi sa najneskôr dva mesiace pred sobášom dostavte na náš farský úrad v úradných hodinách. Zároveň si dohodnete termín a čas na spísanie cirkevnej sobášnej zápisnice, kvetinovú výzdobu a iné podrobnosti.
Liturgická príprava:
Termín liturgickej prípravy si dohodnete pri spisovaní sobášnej zápisnice. Najlepšie v týždni, kedy plánujete sobáš. Pred sobášom sú snúbenci vyzývaní, aby pristúpili k sviatosti zmierenia a Eucharistie. Spovedáme ½ hodinu pred sv. omšami počas týždňa.
Je potrebné sa dohodnúť s organistom, príp. zborom o spevoch počas obradu.

Kontakt kvety: Tatiana Pálfyová +421 908 552 678
Kontakt kostolník: Vladka Vrabčeková +421 903 588 430
Kontakt organista: František Herman +421949742748 (hermanfrantisek@gmail.com)
Kontakt mládežnícky spevokol: lenka.dupki@gmail.com

Sviatosť pomazanie chorých
Sviatosť pomazanie chorých sa vysluhuje pomazaním posväteným olejom na rukách a na čele. Hovorí sa pritom: „Skrze toto sväté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. /Amen/ A oslobodeného (oslobodenú) od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. /Amen/“ Táto sviatosť nie je poslednou sviatosťou v živote človeka. Poslednou sviatosťou má byť viatikum – Eucharistia na prechod zo smrti do života k Otcovi.
Zaopatrovanie chorých:
Chorých spovedáme počas školského roka v prvopiatkovom týždni. Nahlasovať ich môžete na farskom úrade.
V nebezpečenstve smrti, volajte: +421 903 982 777
Duchovná správa vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina:
Žiadosť o sv. spoveď alebo pomazanie chorých – napíšte v kaplnke na lístok.
Ak je pacient v kritickom stave, volajte: 0903 982 333 – nemocničný kaplán.
Sviatosť kňazstva
Ordináciou (vysviackou) je prijímateľ tejto sviatosti začlenený medzi kňazov a biskupov, ňou sa udeľuje dar Ducha Svätého. Sviatosť môže udeľovať biskup. Biskup ju udeľuje vkladaním rúk a modlitbou. Poznáme diakonskú a kňazskú vysviacku. Diakonská vysviacka je stav služby (nie kňazstvo) medzi Kristom a ľuďmi. Sviatosť môže prijať jedine pokrstený muž v stave posväcujúcej milosti (teda bez hriechu – po svätej spovedi).
Pohreb
Milí návštevníci tejto stránky. Ak hľadáte informácie o vybavení pohrebu, pretože vám zomrel blízky človek, dovoľte nám v prvom rade vyjadriť kresťanskú nádej v Božie milosrdenstvo, ktoré – ako sa píše v Biblii – trvá naveky.
1. V prípade úmrtia je potrebné v prvom rade kontaktovať ktorúkoľvek pohrebnú službu, kde nahlásite, že chcete mať katolícky pohreb. Pohrebná služba vám poskytne všetky informácie, ktoré sa týkajú pohrebu. Na základe trvalého bydliska zosnulého informuje príslušný farský úrad a dohodne termín pohrebu. Tu treba podotknúť, že termín (dátum a čas) je záväzný až po potvrdení farským úradom. Potom môžete vytlačiť parte a informovať rodinu o konaní pohrebu.
2. Po vybavení pohrebnej služby je potrebné ísť na matričný úrad v mieste úmrtia, kde vám potvrdia “List o prehliadke mŕtveho” a vydajú “Úmrtný list”.
3. Vrelo odporúčame smútiacim, aby vo svojom žiali hľadali útechu u Ježiša. Preto sme k dispozícii (po-pi) 17:30 – 17:45 k svätej spovedi. Po nej je o 18.00 svätá omša.
4. S oboma dokumentmi (“List o prehliadke mŕtveho” a “Úmrtný list”) v úradných hodinách, navštívite náš farský úrad. S kňazom absolvujete krátky rozhovor. Bude sa vás pýtať na doplnenie niektorých osobných údajov, na život zosnulého, hlavne na jeho vzťah s Bohom a na stav viery celej rodiny, preberie s vami priebeh pohrebného obradu a podobne.
5. Pri príprave pohrebu kňaz má pozorne zobrať do úvahy nielen osobu zomrelého a okolnosti jeho smrti, ale aj bolesť príbuzných a potreby ich kresťanského života (porov. PO 18). Preto nie je namieste žiadať kňaza, aby počas kázne rozprával životopis zomrelého alebo rozlúčkovú reč. Ak máte záujem o takýto druh príhovoru, je potrebné o to požiadať pohrebnú službu. Príhovor sa uskutoční tesne (5-10 minút) pred pohrebnými obradmi. Tiež o ňom informujte kňaza pri nahlásení pohrebu.
6. Pohrebnú sv. omšu v našej farnosti spravidla slúžime v nedeľu po pohrebe o 8:30 za všetkých zosnulých, ktorých sme v danom týždni pochovali. Je pekným zvykom okrem (či namiesto) kytice, ktorá po čase zvädne, darovať zosnulému sv. omšu. Ak máte záujem o odslúženie takejto sv. omše, môžete o to požiadať kňaza pri nahlásení pohrebu.
Sviatosti a sväteniny
Katolícka cirkev má 7 sviatostí. Ustanovil ich Kristus. Krst, birmovanie a posvätná vysviacka dávajú človeku nezmazateľný znak.
Ďalšie sviatosti sú manželstvo, pomazanie chorých, sviatosť pokánia a eucharistia. Iba raz sa prijíma krst, birmovanie, manželstvo, posvätná vysviacka. Sviatosť pomazania chorých, eucharistia a sviatosť pokánia sa prijímajú opakovane.
Krst a birmovanie sú sviatosti uvádzania do kresťanského života, sviatosť pokánia a pomazania chorých sú sviatosti uzdravovacie. Sviatosť posvätnej vysviacky – kňazstva a sviatosť manželstva nazývame stavovskými sviatosťami, slúžia spoločenstvu.