Základná škola sv. Cyrila a Metoda

ako organizačná zložka Spojenej školy Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina

 

ZÁPIS do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2021/22 

Termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku sa uskutoční v našej škole:

  • v utorok 20. apríla 2021, od 15:00 do 17:30 hod.
  • v stredu 21. apríla 2021, od 15:00 do 17:30 hod.

 

Sformulovali sme pre vás základný sumár úkonov, ktoré by malo každé dieťa vstupujúce do školy 1. 9. 2021 zvládať: Čo má vedieť dieťa pri nástupe do 1. ročníka ZŠ – viď príloha k tomuto listu.

O konkrétnych procesných úkonoch zápisu na našej škole vzhľadom k preventívnym protiepidemiologickým opatreniam budeme ešte informovať.

 

Elektronická prihláška

– registrujeme el. podané prihlášky, ktoré boli alebo nám budú doručené do 30. apríla 2021,

– v prípade, že ešte budú voľné miesta, je možné sa prihlásiť aj po tomto termíne, 

– ak ste neboli zapísaný do 1. ročníka inej ZŠ, môžete vyplniť el. prihlášku na našu školu, následne Vás budeme kontaktovať s informáciou, či pre Vás máme voľné miesto.

 

Rozhodnutia o prijatí

V prípade, že má riaditeľ školy všetky požadované dokumenty (ich sumarizácia nižšie), rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. 6. 2021. 

 

Pri zápise škola potrebuje overiť:

A) kto sú zákonní zástupcovia dieťaťa
B) ak je dieťa cudzincom, či má povolenie na pobyt v SR (viď zákon 245/2008, § 146, ods 1, písmeno a)
C) či dieťa absolvovalo predškolskú prípravu v materskej škole
D) školskú zrelosť dieťaťa k nástupu do školy (overíme v našej škole pri osobnom stretnutí s rodičmi a dieťaťom, ktoré zorganizujeme do 4 týždňov po skončení mimoriadneho prerušenia šk. vyučovania)
E) prípadnú existenciu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa

 

Preto je potrebné aby na zápis zákonní zástupcovia predložili:

  1. A) vyplnenú a vytlačenú  prihlášku, podpísanú oboma zákonnými zástupcami dieťaťa
  2. B) rodný list dieťaťa a občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov dieťaťa, alebo súdne rozhodnutie o určení zákonných zástupcov dieťaťa
  3. C) ak dieťa je cudzincom, doklad o tom, že má povolenie k pobytu na Slovensku
  4. D) názov/adresu súčasnej materskej školy, ktorú dieťa navštevuje
  5. E) ak absolvovali vyšetrenie, potom predložia vyjadrenie (správu) príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie – stačí kópia,
  6. F) v prípade žiadosti o odklad školskej dochádzky, vyplnenú a podpísanú oboma zákonnými zástupcami Žiadosť o odkladpovinnej školskej dochádzky a odporučenie lekára/CPPP)
  7. G) vytlačené a podpísané oboma zákonnými zástupcami Záväzné vyhlásenie – súhlas s hlavnými zásadami výchovného pôsobenia školy
  8. H) vytlačený a podpísaný zákonným zástupcom Súhlas dotknutej osoby

 

Scany potrebných dokumentov zasielajte e-mailom na adresu: riaditel@sskp.sk

 

Ak vám software on-line prihlášky neumožňuje priložiť všetky potrebné scany, pošlite ich emailom na adresu: riaditel@sskp.sk  

Overovanie správnosti dokumentov sa uskutoční v kancelárii školy pri osobnom stretnutí s rodičmi dieťaťa.

 

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, k žiadosti priloží odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Predpokladom na zapísanie dieťaťa je písomný súhlas rodičov s rešpektovaním výchovnej línie školy.

 

Škola vzdeláva podľa Školského vzdelávacieho programu „Rastieme spolu…” s rozšíreným vyučovaním náboženstva a cudzích jazykov a s prvkami  konštruktivizmu,  kritického myslenia a Hejného metódy vo výučbe matematiky už od 1. ročníka ZŠ.

Od 2. ročníka vyučujeme anglický jazyk novou a populárnou metódou Jolly Phonics a od 7. ročníka nemecký jazyk. V certifikačných meraniach T-5 a T-9 dosahuje dlhodobo výborné výsledky.

Škola je plnoorganizovaná, má školský klub detícentrum voľného času a školskú jedáleň. V priestoroch školy sa nachádza kaplnka zasvätená Panne Márii – Kráľovnej pokoja. K dispozícii je telocvičňa, posilňovňa, odborné učebne chémie, fyziky, učebňu informatiky a špecializované učebne na vyučovanie náboženstva a cudzích jazykov.  Pre využitie voľného času detí ponúkame rozmanitú krúžkovú a mimoškolskú činnosť v centre voľného času. V areáli školy je k dispozícii detské ihrisko a hokejbalové ihrisko. Na škole pôsobia plne kvalifikovaní učitelia a odborní zamestnanci: špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, pedagogickí asistenti.

 

V prípade potreby neváhajte kontaktovať kanceláriu školy: 0910 852 152

 

Tešíme sa na Vás,

s úctou

za realizačný tím celej školy

Anastázia Strečková, riaditeľka

www.sskp.sk

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this