Riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53 oznamuje, že v rámci implementácie národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum, hľadá pedagogických/odborných zamestnancov na obsadenie novovytvorených pracovných miest:

Školský psychológ pre základnú školu

Pedagogický asistent

  • Dátum nástupu: ASAP
  • Požiadavky:

   Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

  • Zoznam požadovaných dokladov:
   – žiadosť o prijatie do zamestnania,
   – štruktúrovaný životopis,
   – doklady o ukončenom vzdelaní,
   – súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované doklady posielajte do 28.08.2020 na emailovú adresu školy: czs@solinky.sk.

Kontaktná osoba: Mgr. Radovan Hrabovský, riaditeľ školy, tel. 0911 586 822.


Termín individuálneho pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí. Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky. Ďakujeme za pochopenie.

Share This