logo

Č 1: Sk 10, 34a. 37-43

Ž: Ž 118, 1-2. 16ab+17. 22-23
R.: Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. alebo Aleluja.

Č 2: Kol 3, 1-4 alebo 1 Kor 5, 6b-8

Aleluja
Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný. Preto slávme sviatky v Pánovi..

Ev: Jn 20, 1-9 alebo Mk 16, 1-8 alebo večer Lk 24, 13-35


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) „Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.“ (Hebr 4,12) Pane Ježišu, verím, že Tvoje slovo je takéto živé, účinné a mocné. Otváram sa Tvojmu slovu a dovoľujem Tebe Duchu Svätý konať v mojom srdci. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) - text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Marka

Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“

Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký.

Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli.

On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ‚Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.‘“

Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli.


Ježiš vstal z mŕtvych! Čo to pre mňa znamená?

Vyvrcholením Markovho evanjelia je vzkriesenie, bez ktorého by bola Ježišova smrť, hoci ušľachtilá, neopísateľne tragická (pozri 1Kor 15,12-20). Ale takto bol Ježiš „ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží Syn s mocou“ (ekumenický prekl. Rim 1,4). Vzkriesenie, odvalený kameň a prázdny hrob vyvolalo u žien hrôzu a strach kvôli tomu, že „ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych“ (Jn 20,9). Možno sa to deje aj nám, že máme strach a obavy z niektorých udalostí a vecí, ktoré sa nám dejú. Ale čo ak je to preto, že im ešte nerozumieme?

Anjel sa prihovára ženám: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu.“ Tam kde ho ženy hľadali už nebol, lebo vstal z mŕtvych – urobil, ako povedal pred svojím umučením. Ježiš robí to, čo hovorí. Chcem dávať pozor na jeho slová.

A ďalej anjel hovorí: „Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ‚Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.“ Pred svojim umučením, keď Ježiš hovoril učeníkom o tom, že sa všetci rozpŕchnu, keď udrú pastiera, a že Peter ho zaprie (porov. Mk 14, 26-31) povedal aj toto: „Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galiley." (Mk 14, 28) Anjel ženám iba pripomína to, čo Ježiš pred svojou smrťou povedal.

K tomuto textu už niet viac čo dodať. Ježiš vstal z mŕtvych! Čo to pre mňa znamená? Je čas brať Boha vážne! To čo hovorí, koná! Je na nás, na každom osobne, ako sa rozhodneme – či si budeme v živote ďalej robiť po svojom alebo začneme Božie slovo brať vážne a veriť mu. To znamená, že ho budeme brať do rúk každý deň, čítať, nechať sa Ním premieňať – lebo ono má moc.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Dnešné slovo mi hovorí, že BOH KONÁ TO, ČO HOVORÍ. Môžem sa na Boha spoľahnúť, lebo On neklame a je vo všetkom, čo hovorí pravdivý a verný. Rozhodujem sa veriť MU. V tom, v čom zomieram svojmu hriechu spolu s Kristom, tak tam povstávam spolu s Kristom k novému životu, ako hovorí Božie slovo: „S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.“ (Gal 2,19b-20) „Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.“ (Rim 6,4)

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že môžem spolu s Tebou zomierať svojím hriechom a spolu s Tebou povstať z nich k novému životu, lebo Ty si zvíťazil nad hriechom a smrťou. Ďakujem Ti, že si Pravdivý a Verný. Ďakujem Ti za to, že to, čo hovoríš aj konáš. Buď požehnaný. Verím ti Ježišu. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Ježiš, ktorý koná to, čo hovorí. S takým Ježišom zostanem chvíľu ticho vo svojom srdci.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Budem si často opakovať slovo, skrze ktoré Boh ku mne prehovoril: „Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.“ (Jer 29,11) (Ty, kto toto čítaš, daj si tu slovo, ktoré je živé Tebe, skrze ktoré k Tebe Pán prehovoril a toto slovo si opakuj, aby rástla v tebe viera.)

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this