(odporúčame sláviť vo večerných hodinách, ale tak, aby to nenarušilo sledovanie obradov veľkonočnej vigílie Pánovho zmŕtvychvstania)

  1. Úvodné obrady

(Na stôl položte kríž alebo ikonu Kristovho kríža, pohár so svätenou vodou, vetvičku. Na stole ponechajte nezažatú sviecu; ak je možné, nech každý má aj svoju vlastnú sviečku; skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie liturgiu; skratka S označuje spoločné odpovede)

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svä tého.
S: Amen.

V: V dnešný večer sa schádzame v našej domácnosti okolo spoločného stola, aby sme oslávili vzkriesenie Pána Ježiša. Boží Syn nezostal v hrobe. Nepatrí smrti, nie je postavou z minulosti. On nás neopustil. Živý a oslávený je prítomný medzi nami.
S: „Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia,“ hovorí Pán.

  1. Obrad svetla

(Zapáli sa svieca na stole) V: Kristus, Svetlo sveta.
S: Bohu vďaka.

(Podľa zváženia môžu mať všetci v rukách sviečky, ktoré si v tejto chvíli zažnú od sviece na stole. Potom pokračujú recitovaním nasledujúceho žalmu)

V: Pán je moje svetlo a moja spása
S: Pán je moje svetlo a moja spása

V: Pán je moje svetlo a moja spása,
koho sa mám báť?
Pán je ochranca môjho života,
pred kým sa mám strachovať?

S: Pán je moje svetlo a moja spása

V: O jedno prosím Pána a za tým túžim,
aby som mohol bývať v dome Pánovom
po všetky dni svojho života,
aby som pociťoval nehu Pánovu
a obdivoval jeho chrám.

S: Pán je moje svetlo a moja spása

V: Čuj, Pane, hlas môjho volania,
zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma.
V srdci mi znejú tvoje slová: „Hľadajte moju tvár!“
Pane, ja hľadám tvoju tvár.

S: Pán je moje svetlo a moja spása

V: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.
Očakávaj Pána a buď statočný;
srdce maj silné a drž sa Pána.

S: Pán je moje svetlo a moja spása

V: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždy i na veky vekov.
Amen.

S: Pán je moje svetlo a moja spása

Na tomto mieste sa podľa možnosti môže spoločne zaspievať: Aleluja, aleluja, aleluja

  1. Evanjeliový úryvok

V: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka (Mk 16, 1 - 7)

Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: »Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.«“

V: Počuli sme slovo Pánovo.
S: Chvála tebe, Kriste.

  1. Zamyslenie

V: Ženy niesli k hrobu voňavé oleje, aby pomazali mŕtve telo. Evanjelista dodáva, že tieto oleje mali ženy dopredu pripravené. Ženy teda so vzkriesením nepočítali. Ježiš je mŕtvy a pomazaním mu chceli prejaviť poslednú úctu, ktorú si zaslúži každý zomrelý. Ide o skutok lásky. Čakajú ich dve prekvapenia. Nečakali, že nájdu odvalený kameň a že nenájdu Ježišovo telo. Naplní ich zmätok, ktorý im pomáha prekonať Boží posol. Evanjelista chce týmto rozprávaním jasne ukázať, že Ježišovo vzkriesenie nebolo pripravenou stratégiou jeho učeníkov, ale neočakávaným dielom Boha. Takým vždy zostane. Ženy vidia, že Ježiš nie je v hrobe, ale skutočnosť, že bol vzkriesený musia prijať s vierou. Podobne je tomu s veriacim každej doby. Pánov anjel povzbudzuje ženy, aby túto radostnú správa odovzdali učeníkom. Buďme aj my radostnými nositeľmi a hlásateľmi tejto pravdy.

(Ak niekto chce, môže sa podeliť o krátku myšlienku, ktorá ho oslovila z Božieho slova)

  1. Vzývanie svätých a obnovenie krstných sľubov

V: Skôr sa ako si dnes obnovíme naše krstné sľuby, obráťme sa k našim nebeským patrónom o ich príhovor a pomoc. V Roku sv. Jozefa prosme tohto ženícha Panny Márie a pestúna Pána Ježiša o ochranu svätej Cirkvi.

V: Pane, zmiluj sa – S: Pane, zmiluj sa
V: Kriste, zmiluj sa – S: Kriste, zmiluj sa
V: Pane, zmiluj sa – S: Pane, zmiluj sa
V: Svätá Mária, Matka Božia – S: oroduj za nás
V: Svätý Michal – S: oroduj za nás
V: Svätý Jozef – S: oroduj za nás
V: Svätý Peter a Pavol – S: orodujte za nás
V: Svätý Ondrej – S: oroduj za nás
V: Svätý Ján – S: oroduj za nás
V: Svätá Mária Magdaléna – S: oroduj za nás
V: Svätý Martin – S: oroduj za nás
V: Svä tý Andrej-Svorad a Benedikt – S: orodujte za nás
V: Svätý Cyril a Metod – S: oroduj za nás
V: Svätý Ján Nepomucký – S: oroduj za nás
V: Svätí košickí mučeníci – S: orodujte za nás
V: Svätý Ján Pavol II. – S: oroduj za nás
V: Blahoslavená Zdenka – S: oroduj za nás
V: Blahoslavená Anna Kolesárová – S: oroduj za nás
V: Blahoslavený Titus Zeman – S: oroduj za nás
V: Svätý (podľa zváženia možno vložiť mená ďalších svätých) - S: oroduj za nás
V: Všetci Boží svätí a sväté – S: oroduj za nás
V: Od vš etké ho zla – S: ochraňuj nás, Pane
V: Od kaž dé ho hriechu – S: ochraňuj nás, Pane
V: Od več nej smrti – S:ochraňuj nás, Pane
V: My hriešnici – S: prosíme ťa, vyslyš nás

V: V tejto chvíli si obnovme záväzok, že Kristus bude vždy naším vzkriesením, životom a svetlom. Spoločne vyznajme našu vieru.

(Podľa zváženia si každý vezme do ruky zažatú sviečku)

S: Verím v Boha...

(Každý urobí osobné obnovenie svoje viery)

Ja (Meno) obnovujem svoje krstné sľuby v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

S: Toto je viera naša, toto je viera Cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi našom Pánovi.

(Ten, kto vedie domácu liturgiu pokropí svätenou vodou prítomných)

  1. Modlitba Pána a obrad pokoja

V: Teraz naše chvály a prosby posilnime modlitbou, ktorú nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
S: Otče náš...

V: Prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!.“ Aleluja.
S: Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. Aleluja.
V: Kristov pokoj nech prebýva medzi nami.

(Primerane podľa zváženia si prítomní vymenia znak pokoja)

  1. Korunka k Božiemu milosrdenstvu

(do modlitby sa môžu zapojiť viacerí)

V: Za našu rodinu, za všetkých kňazov, za našu farnosť, za našu vlasť, za tých, ktorí trpia chorobou, ako aj za tých, ktorí ju rôznym spôsobom pomáhajú zmierniť, sa teraz pomodlime Korunku k Božiemu milosrdenstvu.
(Ak niekto chce, môže pridať iný úmysel)

  1. Záverečná modlitba

V:Pane Ježišu, v dnešný večer slávime tvoje víťazstvo nad smrťou, ktoré je nádejou pre celý svet. Ďakujeme ti, že si nás urobil synmi a dcérami nebeského Otca a prijal si nás za svojich bratov a sestry. Pomáhaj nám, aby sme v tomto svete žili ako noví ľudia obnovení milosťami, ktoré pramenia z tvojho slávneho zmŕtvychvstania, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. S: Amen.


zostavil: František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this