logo

Č 1: Múd 7, 7-11

Ž: 90, 12-13. 14-15. 16-17
R.: Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca.

Č 2: Hebr 4, 12-13

Aleluja
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
.

Ev: Mk 10, 17-30


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

ALELUJA. Chváľ, duša moja, Pána; celý život chcem chváliť Pána, svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť. Nespoliehajte sa na kniežatá ani na ľudí vôbec; oni pomôcť nemôžu. Vyjde z nich duch a vrátia sa do svojej zeme; v ten deň padnú ich plány. Blažený, komu pomáha Boh Jakubov, kto sa spolieha na Pána, svojho Boha. On stvoril nebo i zem, more a všetko, čo je v ňom. On zachováva vernosť naveky, utláčaným prisudzuje právo, hladujúcim dáva chlieb. Pán vyslobodzuje väzňov, Pán otvára oči slepým, Pán dvíha skľúčených, Pán miluje spravodlivých. Pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov. Pán bude kraľovať naveky; tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie. (Ž 146)

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Marka Mk 10, 17-30

Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku! Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“ Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“ Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“ Tu sa ozval Peter: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.“

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) čo ten text hovorí mne

Prečo Ježišove slová bohatému mužovi učeníkov šokovali?

Čo Ježiš žiadal od toho muža?

Čo toto čítanie hovorí o tom, akú cenu má nasledovanie Ježiša?

Čo nás učí tento úryvok: stačí žiť iba dobrým morálnym životom?

Čo je potrebné, aby sme prijali večný život?

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil

Ž 90,12-17 nám pomáha sústrediť sa na Boha. Žalmista otvorene prosí
o Božiu pomoc a požehnanie. My tiež môžeme prosiť. Musíme sa však uistiť, že
dôverujeme Bohu a nie len požehnaniam, ktoré dostávame. Boh je vždy s nami
v dobrých i ťažkých časoch.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Múd 7,7-11 nám pripomína, že Božia múdrosť je cennejšia než pozemské
bohatstvá. Heb 4,12-13 podčiarkuje silu Božieho slova posudzovať naše myšlienky.
Ako by sme to mohli aplikovať na Ježišovo učenie o bohatstve?

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

“A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.”

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this