logo

Č 1: Sk 2, 1-11

Ž: 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34
R.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.

Č 2: Kor 12, 3b-7. 12-13 alebo Gal 5, 16-25

Sekvencia
Aleluja
Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
.

Ev: Jn 15, 26-27; 16, 12-15


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

1. Príď, Duchu Svätý, tvorivý,
príď svojich verných navštíviť,
naplň nám srdcia milosťou,
ktoré si stvoril múdrosťou.

2. Tešiteľom si nazvaný,
dar Boží z neba nám daný,
zdroj živý, láska, oheň v nej
i pomazanie duchovné.

3. Ty, darca darov sedmorých,
prst Boží v dielach stvorených,
ty, prisľúbenie Otcovo,
dávaš reč, slovo Pánovo.

4. Osvieť nás, ducha posilňuj,
do sŕdc vlej lásku ohnivú,
keď telo klesá v slabosti,
vzpriamuj ho silou milosti.

5. Pred nepriateľom ochráň nás,
svoj pokoj daj nám v každý čas,
nech vždy pod tvojím vedením
vyhneme vplyvom škodlivým.

6. Nauč nás Otca poznávať
a jeho Syna milovať
a v teba, Ducha obidvoch,
daj veriť vždy, vo všetkých dňoch.
Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Jána

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.

Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“


Duch Svätý – Boží charakter
V Božom Slove sa pomenovanie Tešiteľ prekladá aj ako Zástanca, Radca či Obranca. Pán Ježiš nám pri svojom odchode sľubuje, že nám pošle Tešiteľa, Ducha pravdy, aby nás uviedol do plnej pravdy – pravdy o Bohu a o nás samých. Duch Svätý nás naučí všetko a pripomenie nám všetko, čo Ježiš hovoril, takže budeme schopní o Ježišovi svedčiť, a to aj vtedy, keď nás budú kvôli Nemu prenasledovať (porov. Mt 10,18-20). Sám Duch bude hovoriť v nás. Dostaneme silu (porov. Sk 1,8) a budeme svedčiť o Ježišovi.

Čím budeme svedčiť? V prvom rade svojím životom, svojimi skutkami. Duch Svätý prichádza, aby sme už nežili podľa žiadostí tela, ako čítame v liste Galaťanom (5,16-25), ale aby sme žili podľa Ducha. „…ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.“

Boh nás povolal k tomu, aby sme prinášali ovocie, a preto nám dáva svojho Ducha – vie, že bez Neho to nezvládneme. „Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.“ Sme povolaní, aby sme oslavovali Boha svojím životom, tým, že budeme prinášať veľa ovocia. „Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi.“ (ekum. Jn 15,8) Túto zmenu v našom živote koná práve Duch Svätý. Je to Jeho úloha.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

„Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.“ Pán Ježiš chce ku mne hovoriť. On veľmi dobre pozná môj charakter, a vie, koľko toho znesiem. Je ku mne zhovievavý a láskavý; a túži, aby som bol taký aj ja. Duch pravdy ma bude formovať zvnútra, aby som svojím správaním oslávil Otca. On ma premieňa na čoraz dokonalejší obraz Boha. Ježiš o ňom hovorí: „On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje.“ Som povolaný, aby som mal Boží charakter, veď Boh ma stvoril na svoj obraz.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, ďakujem Ti za Ducha pravdy, ktorého mi dávaš. Otváram Ti svoje srdce, Duchu Svätý, aby si ma mohol pretvárať na Boží obraz. Verím, že ma môžeš premeniť na človeka viac láskavého, pokojného, mierneho, zhovievavého, dobrotivého, verného, zdržanlivého a radostného. Hovorím Ti, Duchu Svätý, že chcem mať Boží charakter, aby som svojím životom mohol osláviť Boha; tak ako nado mnou znela modlitba pri krste: „Bože daj, aby jeho život bol Tebe na slávu, jemu na spásu, nám (rodičom – tým, s ktorými žijem) na radosť a svetu na osoh.“ Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Duch Svätý – Duch pravdy, ktorý ma premieňa zvnútra. S takýmto Duchom Svätým zostanem chvíľu v tichu, aby som si uvedomil, že On je vo mne, v mojom srdci.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Dnes si budem pripomínať slovo: „Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy.“

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen..

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this