logo

Č 1: Dt 4, 32-34. 39-40

Ž: 33, 4-5. 6+9. 18-19. 20+22
R.: Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi.

Č 2: Rim 8, 14-17

Aleluja
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Bohu, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde.
.

Ev: Mt 28, 16-20


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

Otče nebeský, ďakujem, že si môj Stvoriteľ a že ma poznáš. Preto sa spolieham na to, že mi teraz dáš svojho Ducha Svätého, o ktorého Ťa prosím, aby ma vyučoval a viedol skrze toto slovo, ktoré budem čítať. Hovorím ti Duchu Svätý, že ťa potrebujem a že Ti dôverujem. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Matúša

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.

A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“


„Kto“, alebo „čo“ je normou môjho života? Verím Ježišovi?

Dnešné evanjelium sa zdá byť veľmi krátke, ale zato nesie v sebe veľmi veľa. Hneď prvá veta, ak sa na ňu pozrieme hlbšie, hovorí o tom, že učeníci verili Ježišovi aj tomu, čo povedal a na základe toho išli do Galiley. Plnili to, čo „im Ježiš rozkázal“. Pri stretnutí s Ním „sa mu klaňali“ ako svojmu Bohu, lebo v Neho uverili. Zrejme zobrali vážne slová, ktoré sme v túto nedeľu počuli v prvom čítaní zo Starého zákona: „Dnes teda vedz a uchovaj si v srdci, že len Pán je Boh hore na nebi i dolu na zemi; iného niet. Zachovávaj jeho prikázania a ustanovenia, ktoré ti ja dnes predkladám, aby dobre bolo tebe i tvojim synom po tebe a aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh.“ (Dt 4,39-42)

V ďalších vetách môžeme vidieť, že pristúpili k Tomu, ktorý má všetku „moc na nebi i na zemi.“ Ježiš sám ich poveruje, aby išli a učili všetky národy, aby krstili v mene Najsvätejšej Trojice a aby naučili tých ľudí zachovávať všetko, čo im Ježiš prikázal. Dokonca dostali prísľub, že bude s nimi „po všetky dni až do skončenia sveta.“ Tým, ktorí Mu veria, prikazuje čo majú robiť: „naučte ich zachovávať“ – dávajte ďalej to, čo viete vy; čo ste dostali dávajte ďalej. „A hľa ja som s vami…“

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Ak verím Ježišovi – dôverujem Jeho slovám a robím to, čo mi káže, tak sú z toho požehnaní a zachraňovaní ľudia okolo mňa. Mám sa pripraviť na to, že mi zverí poslanie tak, ako učeníkom, aby aj iní uverili v Neho. Môžem sa spoľahnúť na Boha, lebo v Žalme 33,4-5 sa píše: „Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie. Miluje spravodlivosť a právo; milosti Pánovej plná je zem.“ Vo verši 6 tam čítame: „Pánovým slovom povstali nebesia a dychom jeho úst všetky ich voje.“ a ďalej vo verši 9: „Lebo on riekol a stalo sa, on rozkázal a všetko bolo stvorené.“ Náš Boh je verný, mocný a koná to, čo hovorí.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane, Ježišu Kriste, vyznávam, že Ty si jediný Boh, že niet iného okrem Teba. Ďakujem Ti, že si mocný, že všetko povstalo Tvojím slovom. Ďakujem Ti, že si verný a pravdivý. Ďakujem Ti za Ducha Svätého a za všetko, čo ma skrze neho učíš. Ďakujem Ti, že aj skrze mňa môžu byť ľudia požehnaní a priťahovaní k Tebe. Buď za to požehnaný. Hovorím Ti, že chcem robiť to, čo mi kážeš. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Ježiš, jediný Boh a Pán, mocný, pravdivý a verný. S týmto Ježišom zostanem chvíľu v tichu. On je taký v mojom srdci.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Dnes si budem pripomínať slovo: „Učeníci robili to, čo im Ježiš prikázal.“

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen..

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this