logo

Č 1: Iz 53, 10-11

Ž: 33, 4-5. 18-19. 20+22
R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

Č 2: Hebr 4, 14-16

Aleluja
Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.
.

Ev: Mk 10, 35-45


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

ALELUJA. Chváľ, duša moja, Pána; celý život chcem chváliť Pána, svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť. Nespoliehajte sa na kniežatá ani na ľudí vôbec; oni pomôcť nemôžu. Vyjde z nich duch a vrátia sa do svojej zeme; v ten deň padnú ich plány. Blažený, komu pomáha Boh Jakubov, kto sa spolieha na Pána, svojho Boha. On stvoril nebo i zem, more a všetko, čo je v ňom. On zachováva vernosť naveky, utláčaným prisudzuje právo, hladujúcim dáva chlieb. Pán vyslobodzuje väzňov, Pán otvára oči slepým, Pán dvíha skľúčených, Pán miluje spravodlivých. Pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov. Pán bude kraľovať naveky; tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie. (Ž 146)

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Marka Mk 10, 35-45

K Ježišovi pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“

On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“

Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“

Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?“

Oni mu vraveli: „Môžeme.“

Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“

Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) čo ten text hovorí mne

Čo motivovalo týchto bratov, aby žiadali Ježiša o najlepšie miesta? A prečo
boli ostatní učeníci takí žiarliví?

Čo si myslíme o Ježišovom učení o službe druhým? Aký je náš postoj k službe
druhým? Prichádza prirodzene alebo ho ťažko uvádzame do praxe?

Čo musíme obetovať, aby sme slúžili druhým?

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil

Prosme Boha, aby nám dal postoj služobníka voči druhým ľuďom, aký mal Ježiš.
V modlitbe si prečítajme 33. žalm. Vyberme si každý deň jeden alebo dva verše
a meditujme o nich. Predkladajme ich Bohu v modlitbe.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Iz 53,10-11 je básňou o Božom služobníkovi, Ježišovi – Mesiášovi a utrpení,
ktoré bude znášať, aby sa nám odpustili hriechy. Heb 4,14-16 nám ponúka úžasné
prisľúbenie. Vďaka Ježišovi môžeme smelo pristúpiť k Božiemu trónu a prijať
milosť a milosrdenstvo vtedy, keď to potrebujeme.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

“Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.”

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this