logo

Č 1: Ex 16, 2-4. 12-15

Ž: 78, 3+4b-d. 23-24. 25+54
R.: Pane, daj nám chlieb z neba!

Č 2: Ef 4, 17. 20-24

Aleluja
Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
.

Ev: Jn 6, 24-35


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

Pane, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia a tvoja vernosť až k oblakom. Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny, tvoje súdy ako morská hlbina: ty, Pane, ľuďom i zveri pomáhaš. Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo! Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel. Opájajú sa blahobytom tvojho domu a pijú z potoka tvojich rozkoší. Veď u teba je zdroj života a v tvojom svetle uvidíme svetlo. Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú, a spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné. (Ž 36,6-11)

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Jána

Zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“ Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“ Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“ Povedali mu: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.‘“ Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“ Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“ Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“


Ježiš sýti každý hlad!
Evanjelium minulej nedele nám otvorilo veľkú udalosť, keď Ježiš rozmnožil chlieb a nasýtil zástup. Dnes počúvame, ako tento zástup hľadá Ježiša a on im vysvetľuje, kto je tým chlebom, a ako sa ním má sýtiť ten, kto chce žiť.
Keď zástupy došli k Ježišovi, On im hovorí, že ho hľadajú preto, že jedli z chlebov a nasýtili sa – a myslí tým fyzický chlieb. No hneď za tým dodáva: „Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka.“ Ježiš im hovorí, aby sa viac starali o vzťah s Tým, ktorý ich nasýtil. Keď sa ľudia pýtajú, čo majú robiť, Ježiš jasne odpovedá: aby verili v toho, koho Boh Otec poslal, teda v Neho.
Ježiš je ten chlieb života a kto prichádza k Nemu, nikdy nebude hladovať, a kto verí v Neho, nikdy nebude smädný. Jesť v duchovnom zmysle znamená sýtiť sa Božím Slovom.
Prorok Izaiáš hovorí: „Oj, všetci smädní, poďte k vodám, a ktorí nemáte peňazí, poďte, kupujte a jedzte, poďte, kupujte bez peňazí, bezplatne víno a mlieko! Čo vážite striebro za to, čo nie je chlieb, a svoju robotu za to, čo nesýti? Počúvajte ma a budete jesť dobroty, v hojnosti sa bude kochať vaša duša. Nakloňte si ucho a poďte ku mne, poslúchajte, aby vaša duša žila; a uzavriem s vami večnú zmluvu, neklamnú milosť Dávidovu.“ (Iz 55, 1-3) Kto sa sýti Božím Slovom, nikdy nebude hladovať.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) čo ten text hovorí mne

Dnešné evanjelium mi pripomenulo, aby som sa starala o vzťah s Ježišom viac ako o všetko ostatné. Potrebujem sa stále sýtiť Božím Slovom; počúvať, čo mi hovorí, komunikovať s Ježišom, aby moja duša žila v hojnosti. (porov. Iz 55,2-3)

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil

Pane Ježišu, prosím Ťa, daruj mi milosť viac sa zaujímať o Teba, ako o veci a udalosti okolo mňa. Daruj mi chápavé a počúvajúce srdce, aby som lepšie rozumela Tvojmu Slovu, a tak aby moja duša žila v hojnosti. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Ježiš, ktorý nasýti moju dušu svojím Slovom. Uvedomím si, že takýto Ježiš je v mojom srdci, a zostanem s Ním chvíľu v tichu.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Prečítam si denne jednu kapitolu z Božieho Slova zaradom.

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this