logo

Č 1: Ez 2, 2-5

Ž: 123, 1-2a. 2b-d. 3-4
R.: Naše oči hľadia na Pána, kým sa nezmiluje nad nami.

Č 2: 2 Kor 12, 7b-10

Aleluja
Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať evanjelium chudobným.
.

Ev: 6, 1-6


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

Duchu Svätý, prosím ťa otvor moje srdce, aby bolo schopné prijať slovo, ktoré budem čítať a počuť. Pretvor moje srdce zvnútra podľa tohto slova, nech je môj život na Božiu slávu, mne na spásu, blízkym na radosť a svetu na osoh. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Marka

Ježiš prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: „Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom. Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“ A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. A čudoval sa ich nevere.

Potom chodil po okolitých dedinách a učil.


Proroka si všade UCTIA!

V dnešnom evanjeliu sme počuli príbeh o tom, ako Ježiš spolu s jeho učeníkmi prichádza do svojej vlasti, do rodného kraja a tam učí v synagóge. Ľudia, ktorí ho počúvajú, sú dokonca udivení z toho, čo hovorí. V tom, čo hovorí, vidia múdrosť, aj zázraky, o ktorých počuli, že sa dejú jeho rukami, ale čosi im bráni to prijať, a pohoršujú sa nad Ním, lebo… A Ježiš im hovorí: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“ Dôsledkom správania domácich bolo, že Ježiš tam neurobil nijaký zázrak a čudoval sa ich nevere.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

„Vari to nie je tesár, syn Márie a brat…? Skade to má tento?“ To, čo bránilo domácim prijať slovo a zázraky, boli predsudky a neúcta – ako aj sám Ježiš povedal.

Vnútro – obsah – bolo to, čo Ježiš hovoril – múdre slová – a tiež zázraky, ktoré sa skrze Neho diali. Ale ľudia to neprijali, neuverili tomu. Zostali pri vonkajšku – je to tesárov syn… a brat toho a toho…

Samé predsudky a neúcta voči Ježišovi – voči človekovi! Takýto postoj bráni Ježišovi konať v našich životoch, v mojom živote. Ja sám(a) môžem byť s takýmto postojom prekážkou. Za takýchto okolností Ježiš nemôže urobiť žiaden zázrak vo mne. A niekedy to môže byť aj môj postoj voči sebe samému.

Prijatie druhých, takých, akí sú, a úcta voči nim! S takýmto postojom chcem pristupovať k ľuďom. „Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti!“ (SSV Rim 12,10) Ježiš sám ku mne takto pristupuje s láskou a úctou a preto chce odo mňa, aby som aj ja tak pristupoval(a) k ľuďom. Ježiš je v každom človeku, aj vo mne, lebo človek je stvorený na Boží obraz, ako hovorí Božie slovo: „Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?“ (SSV 1Kor 3,16)

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, odprosujem ťa za moje predsudky voči ľuďom a neúctu voči nim. Odprosujem Ťa za každý súd a triedenie ľudí na dobrých a zlých, na duchovných a neduchovných. Odprosujem Ťa, Pane Ježišu za každú situáciu, kde som Ti nedovolil(a) byť Pánom, ale sám(a) som to zobral(a) do rúk. Ďakujem ti Ježišu, že takéhoto hriešneho (hriešnu) ma miluješ a máš ma v úcte. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Ježiš, ktorý je v každom človeku. S takýmto Ježišom zostanem chvíľu v tichu vo svojom srdci.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Počas týždňa si budem opakovať toto slovo: „Ježiš, ktorý je v každom človeku, preto chcem mať ľudí v úcte a milovať ich.“

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this