CZŠ s MŠ 
Dobrého pastiera

Gaštanová 53, 010 07 Žilina – Solinky

Kto sme?

Sme farská cirkevná plnoorganizovaná deväťročná škola s materskou školou. Našim zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera Žilina – Solinky. Okrem kvalitného vzdelávania poskytujeme výchovu žiakov v duchu kresťanskej viery..

CZŠ s MŠ Dobrého pastiera Žilina-Solinky
Gaštanová 53
01007 Žilina
IČO: 37904299
 
vrátnica školy: 0911 586 822 (hovory, budete prepojení na konkrétny úsek)
riaditeľ školy: 0904 422 129 (hovory + SMS)
zástupcovia pre ZŠ: 0902 955 509 (hovory)
zástupkyňa pre MŠ: 041 4510034 (hovory)
tel. číslo na odhlasovanie stravy: 0911 711 109 (hovory + SMS)

e-mail ZŠ:
 czs@solinky.sk
e-mail MŠ: cms@solinky.sk
e-mail ekonóm: ekonom@solinky.sk
e-mail kuchyňa: kuchyna@solinky.sk  
e-mail rada školyradaskoly@solinky.sk

Čo poskytujeme?

 • komplexnú celodennú výchovnovzdelávaciu činnosť od 6:30 do 17:00 hod.
 • v materskej škole pre deti od 3 do 6 rokov
 • v základnej škole pre žiakov od 6 do 15 rokov
 • v školskom klube detí pre žiakov 1. – 4. ročníka
 • voľnočasové aktivity a krúžky v spolupráci s CVČ Strom

Čo u nás nájdete?

 • kaplnku, v ktorej máme sv. omše
 • telocvičňu priamo v budove školy
 • školskú jedáleň
 • jazykovú učebňu
 • tabletovú učebňu
 • vybavené počítačové učebne
 • fyzikálno – chemickú učebňu,
 • triedy vybavené IKT technikou
 • aulu
 • čitateľské kútiky
 • novovybudované ihrisko pre deti MŠ
 • knižnica
 • navýšenie hodín anglického jazyka
 • matematiku vyučovanú podľa Hejného metódy
 • atletická príprava – Športová akadémia Mateja Tótha
 • integráciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • psychológa, špeciálneho pedagóga a výchovného poradcu

Čo je našou špecifickou úlohou?

 • vzdelávať a vychovávať žiakov v duchu kresťanskej viery
 • vytvárať pre žiakov prostredie, ktoré im poskytne možnosť rastu podľa ich individuálnych možností, schopností a talentov
 • rozvíjať osobnosť dieťaťa po každej stránke
 • podporovať samostatnosť, jedinečnosť, tvorivosť a sociálnu aktivitu dieťaťa
 • spolupracovať s rodičmi v prospech žiaka
 • vytvárať spoločenstvo vzájomnej pomoci a rastu
 • podpora samovzdelávania sa a aktívnej účasti na učení sa 
 • náboženské a formačné aktivity
  • duchovné obnovy
  • relácie o živote svätých
  • omše
  • stretnutia s misionármi
  • spoločné modlitby a pobožnosti 
 • vzdelávanie v konkrétnom prostredí cez:
  • výlety, exkurzie
  • besedy
  • plavecký výcvik
  • dopravné ihrisko
  • škola v prírode
  • lyžiarsky výcvik
  • tematické dni (vyučovanie)
  • návštevy knižnice

Som presvedčený, že kaplnka je
miestom, odkiaľprichádzajú
zvláštne vnuknutia. Je obrovským
privilégiom bývať a pracovať v
priestore Božej prítomnosti.
Ján Pavol II.

„Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom. Svoj čas má váľať, svoj čas má stavať.” (Kaz3,1,3b)

Prišiel čas, keď si kaplnka v našej CZŠ s MŠ Dobrého pastiera nájde nové dôstojné miesto a taktiež šat.

Prečo sme sa tak rozhodli?

Samotná liturgia si zaslúži dôstojné slávenie. Kaplnka bude na dôstojnom mieste v tichom krídle budovy. Škola potrebuje 21 kmeňových tried, ktoré budú z hľadiska umiestnenia v budove školy vhodné na edukačný proces. Kaplnka s rozlohou 140 m2 ponúkne vhodný priestor stíšenia sa a modlitby pre naše deti, zamestnancov i Vás, rodičov.

Veríme, že naša kaplnka bude miestom pre spoločné, ale i osobné stretávanie sa s Ježišom, kde si budeme môcť vyprosiť veľa milostí pre našu školu, naše rodiny i farnosť.


Na rekonštrukciu kaplnky môžete
prispieť osobne v našej škole alebo
prostredníctvom transparentného účtu:

SK21 8330 0000 0023 0185 5693

Ďakujeme za každý príspevok a pomoc.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this