1. adventná nedeľa

Evanjelium podľa Marka − Mk 13, 33-37 Č 1: Iz 63, 16d-17. 19de; 64, 2c-7 Ž: 80, 2+3bc. 15-16. 18-19 R.: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. Č 2: 1 Kor 1, 3-9 Ev: Mk 13, 33-37 Aleluja. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu....

34. nedeľa – KRISTA KRÁĽA

Evanjelium podľa Matúša − Mt 25, 31- 46 Č 1: Ez 34, 11-12. 15-17 Ž: 23, 1-2a. 2b-3. 5. 6 R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Č 2: 1 Kor 15, 20-26. 28 Ev: Mt 25, 31-46 Aleluja. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré...

33 nedeľa v období cez rok

Č 1: Prís 31, 10-13. 19-20. 30-31 Ž:  128, 1-2. 3. 4-5 R.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána. Č 2: 1 Sol 5, 1-6 Ev: Mt 25, 14-30 alebo kratšie Mt 25, 14-15. 19-21 Aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Aleluja. Modlitba...

32. nedeľa v Cezročnom období

Č1: Múd 6, 12-16Ž: 63, 2. 3-4. 5-6. 7-8 R.: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj. Č2: 1 Sol 4, 13-18 alebo kratšie 1 Sol 4, 13-14 Ev: Mt 25, 1-13 Aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Aleluja.> Najprv sa stíšim:...

Nedeľa VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Č1: Zjv 7, 2-4. 9-14 Ž: 24, 1-2. 3-4b. 5-6 R.: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Č2: 1 Jn 3, 1-3 Ev: Mt 5, 1-12a Aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním, hovorí Pán. Aleluja. Najprv sa stíšim: Pane Ježišu,...

30. nedeľa v období cez rok

Návod Lectio divina Č 1: Ex 22,20-26 Ž: 18, 2-3a. 3b-4. 47+51ab Č 2: 1 Sol 1,5c-10 Ev: Mt 22, 34-40 Evanjelium podľa Matúša − Mt 22, 34-40 Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal:...