1. adventná nedeľa

Evanjelium podľa Marka − Mk 13, 33-37 Č 1: Iz 63, 16d-17. 19de; 64, 2c-7 Ž: 80, 2+3bc. 15-16. 18-19 R.: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. Č 2: 1 Kor 1, 3-9 Ev: Mk 13, 33-37 Aleluja. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu....

34. nedeľa – KRISTA KRÁĽA

Evanjelium podľa Matúša − Mt 25, 31- 46 Č 1: Ez 34, 11-12. 15-17 Ž: 23, 1-2a. 2b-3. 5. 6 R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Č 2: 1 Kor 15, 20-26. 28 Ev: Mt 25, 31-46 Aleluja. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré...

Len pre odvážnych miništrantov

Drahí miništranti! Z každého rohu dnes počúvame že žijeme mimoriadnu dobu. Nikomu z nás súčasná situácia nevyhovuje, no máme nádej že aj tú najhustejšiu hmlu raz presvieti slnko. Aby nebol čas, ktorý musíme jednoducho prečkať časom strateným, pripravili sme pre vás...

“Boj proti hladu”

V mesiaci október sa  deti zo školského klubu detí našej školy zapojili do celoslovenskej zbierky  “Boj proti hladu” . Zbierka je organizovaná Vincentskou rodinou, cieľom je pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine a na Slovensku....

33 nedeľa v období cez rok

Č 1: Prís 31, 10-13. 19-20. 30-31 Ž:  128, 1-2. 3. 4-5 R.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána. Č 2: 1 Sol 5, 1-6 Ev: Mt 25, 14-30 alebo kratšie Mt 25, 14-15. 19-21 Aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Aleluja. Modlitba...