1. adventná nedeľa

Evanjelium podľa Marka − Mk 13, 33-37 Č 1: Iz 63, 16d-17. 19de; 64, 2c-7 Ž: 80, 2+3bc. 15-16. 18-19 R.: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. Č 2: 1 Kor 1, 3-9 Ev: Mk 13, 33-37 Aleluja. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu....

34. nedeľa – KRISTA KRÁĽA

Evanjelium podľa Matúša − Mt 25, 31- 46 Č 1: Ez 34, 11-12. 15-17 Ž: 23, 1-2a. 2b-3. 5. 6 R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Č 2: 1 Kor 15, 20-26. 28 Ev: Mt 25, 31-46 Aleluja. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré...

Len pre odvážnych miništrantov

Drahí miništranti! Z každého rohu dnes počúvame že žijeme mimoriadnu dobu. Nikomu z nás súčasná situácia nevyhovuje, no máme nádej že aj tú najhustejšiu hmlu raz presvieti slnko. Aby nebol čas, ktorý musíme jednoducho prečkať časom strateným, pripravili sme pre vás...

“Boj proti hladu”

V mesiaci október sa  deti zo školského klubu detí našej školy zapojili do celoslovenskej zbierky  “Boj proti hladu” . Zbierka je organizovaná Vincentskou rodinou, cieľom je pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine a na Slovensku....

33 nedeľa v období cez rok

Č 1: Prís 31, 10-13. 19-20. 30-31 Ž:  128, 1-2. 3. 4-5 R.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána. Č 2: 1 Sol 5, 1-6 Ev: Mt 25, 14-30 alebo kratšie Mt 25, 14-15. 19-21 Aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Aleluja. Modlitba...

Komentár k Lk 14,25 – 33

V evanjeliu, ktoré sme čítali pri svätej omši v stredu 4.11.  (Lk 14,25 – 33) Pán Ježiš hovorí, že ak niekto prichádza ku nemu a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť jeho učeníkom.    Toto miesto sa zvykne...

32. nedeľa v Cezročnom období

Č1: Múd 6, 12-16Ž: 63, 2. 3-4. 5-6. 7-8 R.: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj. Č2: 1 Sol 4, 13-18 alebo kratšie 1 Sol 4, 13-14 Ev: Mt 25, 1-13 Aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Aleluja.> Najprv sa stíšim:...