Jesseho strom

Adventná príprava

Jesseho strom

Jesseho strom predstavuje jednotiacu líniu, ktorá spája praotcov, prorokov a všetkých členov Ježišovho rodokmeňa. Pripomína nám všetky najdôležitejšie udalosti dejín spásy, počnúc príbehom stvorenia sveta až po narodenie Ježiša v Betleheme. Je vizuálnym zobrazením nádeje na víťazstvo Mesiáša nad hriechom, zlom, utrpením i nad sklamaním sveta.

Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok.
V ten deň koreň Jesseho sa vztýči ako znamenie národom, pohania ho budú vyhľadávať a slávny bude jeho príbytok.

 

Iz 11, 1.10

Aktivity

na každý deň

29. 11. 2021

Pondelok

Gn 1, 1 - 5; Gn 1, 1 - 25


Modlitba Pane, náš vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! Keď hľadím na nebesia dielo tvojich rúk, na mesiac a hviezdy, ktoré si ty stvoril; čože je človek že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. Pane náš vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! (Žalm 8)

Boh a Otec

postava: Boh a Otec

udalosť: stvorenie
symbol: zem/zemeguľa

porozprávajte sa :

Za ktoré diela níšho Stvoriteľa ste obzvlášť vďační?

30. 11. 2021

Utorok

Gn 1, 26 - 27; 3, 6 - 9; 1 Kor 15, 20 - 22;
Gn 1, 26 - 30; 3, 6 - 19; 1 Kor 15, 20 - 22


Modlitba Matka Nepoškvrnená, teba, pokornú a vyššiu nad stvorenstvo, vzývame ako vzor a model ľudskosti. Tvoje „áno“ nás musí zahrnúť do tvojej lásky schopnej udržať v nás živý, horlivý morálny optimizmus a ducha obety voči potrebám druhých. blahoslavený Pavol VI.

Adam a Eva

postava: Adam a Eva

udalosť: prvý hriech a prísľub spásy
symbol: jablko/strom

porozprávajte sa :

O kom hovoríme, že je nový Adam a prečo?

1. 12. 2021

Streda

Gn 6, 5 - 8; 13 - 22


Modlitba Zachráň ma, Bože,lebo voda mi vystúpila až po krk. Bože, ty poznáš moju pochabosť a moje poklesky nie sú Ti skryté. Pane, obraciam sa modlitbou k Tebe. Vypočuj ma, Bože, pre svoju veľkú dobrotu, pre svoju vernosť mi pomôž. Vytrhni ma z bahna i z hlbokých vôd. Vyslyš ma, Pane, veď si dobrotivý a láskavý; pre svoje veľké milosrdenstvo pohliadni na mňa. (Žalm 69, 2.6.14-15)

Boh a Otec

postava:Noe

udalosť: potopa
symbol: dúha

porozprávajte sa :

Čo alebo kto je korábom na mori vášho života?

2. 12. 2021

Štvrtok

Gn 12, 1 - 7; 13, 14 - 18


Modlitba Bože, volám k Tebe …
Vo mne je tma, no u teba je svetlo; som osamelý, no ty ma neopúšťaš; som malomyseľný, no ty mi pomáhaš; som nepokojný, no u teba je pokoj; vo mne je horkosť, no ty si trpezlivý.
Nerozumiem tvojim cestám, ale ty poznáš moju cestu.
Dietrich Bonhoeffer

Abrahám

postava:Abrahám

udalosť: zasnúbená zem
symbol: stan/ťava

porozprávajte sa :

Aké vlastnosti mal Abrahám podľa týchto veršov?

3. 12. 2021

Piatok

Gn 21, 1 - 7


Modlitba Nebeský Otče,
radosť našu každodennú daj nám dnes.
Lebo náš každodenný chlieb, naša
každodenná káva, naše každodenné
sladkosti nestačia, aby utíšil všetok hlad
nášho žalúdka, nášho srdca, našej duše.
Chýba ešte niečo, čo sa nedá kúpiť.

Sára

postava: Sára

udalosť: zázrak počatia
symbol: hviezdy/radosť

porozprávajte sa :

Čo vám v živote spôsobuje najväčšiu radosť? Čo vám prinieslo dnes radosť?

4. 12. 2021

Sobota

Gn 22, 1 - 2; 6 - 14


Modlitba Pane, povedz čo ti smiem dať, čo priniesť ti smiem?
Si môj láskavý Kráľ, ja len miznúci tieň.
Ježiš, viac nemám slov, pieseň doznieva tiež,
aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť.
Možno len tichý plač, len bolesť čo mám,
svoju hĺbku srdca ti dám, môj láskavý Pán. Richard Čanaky, Obeta srdca

Izák

postava: Izák

udalosť: obetovanie Izáka
symbol: obetný baránok

porozprávajte sa :

V čom skúšal Boh Abraháma? Ako obstál v tejto skúške?

5. 12. 2021

Nedeľa

Gn 28, 10 - 16


Modlitba Otče, vydávam sa na cestu hľadania.
Nič už s istotou netvrdím.
Ale ty, Bože môj,
bdej nad mojimi krokmi
a ukazuj mi smer.
sv. Augustín

Jakub

postava: Jakub

udalosť: prorocký sen
symbol: rebrík do neba

porozprávajte sa :

O čom snívate, aké máte plány? Vedú vás ako po rebríku bližšie k Bohu?

6. 12. 2021

Pondelok

Gn 37, 3 - 4; 31 - 33; 50, 15 - 20


Modlitba Ochráň ma pred naivnou vierou, že v živote musí ísť všetko hladko. Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti, porážky, neúspechy a sklamania sú súčasťou života, že vďaka nim rastieme a dozrievame. Pripomínaj mi, že rozum sa často stavia proti srdcu. Pošli mi v pravej chvíli niekoho, kto má odvahu povedať mi pravdu s láskou. Antoine De Saint-Exupéry

Jozef

postava: Jozef

udalosť: žiarliví bratia
symbol: pestrofarebný plášť/tunika

porozprávajte sa :

Čo prináša do vzťahov odppustenie?

7 12. 2021

Utorok

Dt 5, 1 - 22


Modlitba Je naozaj dobré a spásonosné, veriť v Teba, Bože, ktorý nám veríš, a oslavovať Tvoje meno, Najvyšší, spievať Ti na chválu v zhromaždení svätých a tiež vážiť si svoje ľudské korene, žiť, milovať, dvíhať seba i druhých, chrániť dôstojnosť a mať úctu, byť čestným a spravodlivým, stáť vždy na strane pravdy a zachovať vernosť, byť naplnený túžbou vidieť Ťa, Náš Boh, Pán Jediný.

Mojžiš

postava:Mojžiš

udalosť: ustanovenie Desatora
symbol: kamenné tabule

porozprávajte sa :

Ako znejú prikázania, ktoré nám Boh dáva prostredníctvom Mojžiša?

8. 12. 2021

Streda

Joz 2, 1 - 2, 8 - 21


Modlitba Môj Bože a môj Pane, volám k Tebe: Zmiluj sa nado mnou! Zmiluj sa nad mojou temnotou a buď mojím svetlom. Zmiluj sa nad mojou slabosťou a buď mojou silou. Zmiluj sa nad mojou opustenosťou a buď mojím priateľom. Zmiluj sa nad mojou túžbou a buď mojou pravdou. Zavolaj ma k sebe – chcem prísť!

Jozue

postava:Jozue

udalosť: záchrana v Jerichu
symbol: červený povraz

porozprávajte sa :

Máte priateľov, ktorí vám pomáhajú odvážne ako Rachab?

9. 12. 2021

Štvrtok

Rút 1, 1. 3 - 8. 16 - 17


Modlitba Večne živý Bože, do tmy našich dní zapaľuješ svetlo, vyslobodzuješ nás z vlastného zajatia. Nám, úbožiakom, zveril si tajomstvo dôvery. Do našej krehkej ľudskej prirodzenosti si vložil duchovnú silu, ktorá nás nikdy neopustí. I keď na ňu zabúdame, zostáva v nás, aby nám pomáhala ísť ďalej. Áno, do tmy našich dní zapaľuješ oheň, ktorý nikdy nezhasne.

Jakub

postava: Rút

udalosť: verná Rút
symbol: obilné klasy

porozprávajte sa :

Prečo bola odpoveď Rút obdivuhodná?

10. 12. 2021

Piatok

1 Sam 3, 1 - 11 (1 Sam 3, 1 - 21)


Modlitba Pane,keď moje oči nie sú schopné vidieť a moje srdce nedokáže cítiť, keď moja duša túži po milosrdenstve, volám k Tebe: Príď.

Jesse

postava: Jesse

udalosť: proroctvo o Mesiášovi
symbol: peň stromu s výhonkom

porozprávajte sa :

Mali ste dnes čas (chvíľu ticha), aby ste začuli Boží hlas? Čo vám hovoril?

11. 12. 2021

Sobota

1 Sam 17, 20 - 24. 45 - 50


Modlitba Otče, daj nám múdrosť, aby sme Ťa spoznali, horlivosť, aby sme Ťa hľadali, trpezlivosť, aby sme na Teba čakali, srdce, aby sme o Tebe rozjímali, a život, aby sme Ťa ohlasovali v sile Ducha nášho Pána Ježiša Krista.

Sv. Ambróz

Samuel

postava: Samuel

udalosť: prorok počúva
symbol: koruna

porozprávajte sa :

Čo vám pomáha prekonávať strach?

12. 12. 2021

Nedeľa

Iz 11, 1 -10


Modlitba Dobrý Bože, zverujem ti svojich najbližších a priateľov. Ochraňuj ich od všetkého zlého a veď ich bezpečne po ich ceste. Pomôž nám rozlišovať, čo nás spája a čo rozdeľuje, čo nám pomáha a čo nás zaťažuje… Očisť náš zrak, posilni naše srdcia,požehnaj naše priateľstvo, riaď naše kroky a daj, aby sme zostali v tvojej láske. Georg Lengerke

Dávid

postava: Dávid

udalosť: víťazstvo nad Goliášom
symbol: lev

porozprávajte sa :

Viete čo znamená slovo parúzia?

13. 12. 2021

Pondelok

1 Kr 3, 5 - 14


Modlitba Pane, Ty si môj pastier, a preto mi nič nechýba. Pasieš ma na zelených pasienkoch, vodíš ma k tichým vodám, osviežuješ mi dušu. Vedieš ma po správnych chodníkoch. I keby som mal ísť tmavou dolinou nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou. (por. Žalm 23)

Šalamún

postava: Šalamún

udalosť: dar múdrosti
symbol: hory - zornica

porozprávajte sa :

Pozorné srdce a schopnosť rozlišovať medzi dobrým a zlým - to si prial od Boha Šalamún. Aké sú vaše prosby? Aké dary vám už Boh dal?

14. 12. 2021

Utorok

Iz 11, 1 -10


Modlitba Svätosť je, svätosť je to, po čom túžim. Svätosť je, čo potrebujem. Svätosť je, svätosť je to, čo chceš odo mňa Ty. Vezmi si moje srdce, vezmi si moju myseľ, vezmi si moju vôľu, chcem byť Tvojím, Pane.
( z piesne Nechaj rieku tiecť)

Eliáš

postava: Eliáš

udalosť: pravý Boh
symbol: oheň

porozprávajte sa :

Čo vás dokáže presvedčiť o tom, že Boh jestvuje?

15. 12. 2021

Streda

Jon 1, 1 - 3; 2, 1 - 5. 11; 3, 1 - 5


Modlitba Matka Nepoškvrnená, teba, pokornú a vyššiu nad stvorenstvo, vzývame ako vzor a model ľudskosti. Tvoje „áno“ nás musí zahrnúť do tvojej lásky schopnej udržať v nás živý, horlivý morálny optimizmus a ducha obety voči potrebám druhých.
(blahoslavený Pavol VI.)

Jonáš

postava:Jonáš

udalosť: poslanie
symbol: veľryba

porozprávajte sa :

Ako môžeme poznať, čo Boh od nás chce?

16. 12. 2021

Štvrtok

Est 4, 10 - 17


Modlitba Dobrý Bože, zverujem ti svojich najbližších a priateľov. Ochraňuj ich od všetkého zlého a veď ich bezpečne po ich ceste. Pomôž nám rozlišovať, čo nás spája a čo rozdeľuje, čo nám pomáha a čo nás zaťažuje… Očisť náš zrak, posilni naše srdcia,požehnaj naše priateľstvo, riaď naše kroky a daj, aby sme zostali v tvojej láske. Georg Lengerke

Ester

postava: Ester

udalosť: odvaha a obeta
symbol: kráľovské žezlo/kráľovské symboly

porozprávajte sa :

Kráľovná Ester sa vystavila nebezpečenstvu smrti, aby zachránila svoj národ. Pripravovala sa aj pôstom. Na aký úmysel obetujete dnešné sebazaprenie?

17. 12. 2021

Piatok

Hab 3, 1 - 6. 18 - 19


Modlitba Prosím, Pane, Bože nebies, ktorý zachovávaš zmluvu a milosrdenstvo voči tým, čo Ťa milujú a čo sa pridŕžajú Tvojich prikázaní, nech sa Tvoje ucho započúva do modlitby Tvojho služobníka a tiež do modlitby Tvojich služobníkov, ktorí so záľubou ctia Tvoje meno, a dopraj dnes úspech a milosť. z Nehemiášovej modlitby

Habakuk

postava:Habakuk

udalosť: prorocké videnie
symbol: veža

porozprávajte sa :

Posolstvo proroka Habakuka zvestuje konečné Božie víťastvo pravdy a spravodlivosti. Čo pre vás znamená pravda?

18. 12. 2021

Sobota

Lk 1, 57 - 80


Modlitba Pane Ježišu, daj, aby sa nás nezmocnilo znechutenie, ak nevidíme vždy ovocie našich námah. Ty vidíš, odmieňaš a čakáš od nás dobrú vôľu, nie dobrý úspech, lebo on nezávisí od ľudskej námahy ani práce.
(sv. pater Pio)

Alžbeta a Zachariáš

postava: Alžbeta a Zachariáš

udalosť: príchod Jána Krstiteľa
symbol: mesto

porozprávajte sa :

Alžbeta a Zachariáš sa Božím zázrakom dočkali vytúženého dieťaťtka. Máte aj vy vo svojom okolí mamičku v očakávaní? Už ste jej pogratulovali?

19. 12. 2021

Nedeľa

Mt 3, 1 - 7


Modlitba Otče, vydávam sa na cestu hľadania. Nič už s istotou netvrdím.
Ale ty, Bože môj, bdej nad mojimi krokmi a ukazuj mi smer. sv. Augustín

Ján Krstiteľ

postava:Ján Krstiteľ

udalosť: príprava na Spasiteľov príchod
symbol: med/kobylka/mušľa

porozprávajte sa :

Ján sa nás dnes pýta: Čo na vašich chodníkoch treba vyrovnať pred narodením Spasiteľa?

20. 12. 2021

Pondelok

Lk 1, 26 - 38


ModlitbaVečne živý Bože, do tmy našich dní zapaľuješ svetlo, vyslobodzuješ nás z vlastného zajatia.
Nám, úbožiakom, zveril si tajomstvo dôvery. Do našej krehkej ľudskej prirodzenosti si vložil duchovnú silu, ktorá nás nikdy neopustí. I keď na ňu zabúdame, zostáva v nás, aby nám pomáhala ísť ďalej Áno, do tmy našich dní zapaľuješ oheň, ktorý nikdy nezhasne.

Mária

postava: Mária

udalosť: zvestovanie narodenia Ježiša
symbol: holubica/ľalia

porozprávajte sa :

Aké je dnes vaše srdce? Môže sa doň narodiť a prebývať v ňom Ježiš?

21. 12. 2021

Utorok

Mt 1, 18 - 23


Modlitba Mária, Matka jasného „Áno“, ty si počúvala Ježiša, poznáš tón Jeho hlasu a tlkot Jeho srdca. Ty ranná Hviezda, rozprávaj nám o ňom a povedz nám, ako ho nasleduješ na ceste viery. Benedikt XVI.

Jozef

postava: Jozef

udalosť: Jozefova úloha
symbol: drevo/tesárske náčinie

porozprávajte sa :

Ako u vás doma pociťujete, že Boh je s vami?

22. 12. 2021

Streda

Lk 2, 1 - 7


Modlitba Nebeský Otče, radosť našu každodennú daj nám dnes …
Bože, bez Teba by nebolo radosti, bez Tvojho Syna nebolo by radostného posolstva. Nebeský Otče, daruj nám každý deň trošku radosti. (por. J. Maga, Každodennu radosť daj)

dieťa Ježiš

postava: dieťa Ježiš

udalosť: Mesiáš je tu
symbol: jasličky

porozprávajte sa :

Čo nám prináša betlehemské Dieťatko? Prečo sa dnes celý svet raduje?

23. 12. 2021

Štvrtok

Lk 2, 11 - 19


Modlitba Milosrdný a milujúci Bože, daj nám odvahu pracovať na obnove seba samých, aby sme boli hodnovernými svedkami Evanjelia, svätosťou života pripravovali príchod Tvojho kráľovstva, ochotnou službou prinášali zmierenie a nádej a tak vytvárali svet jednoty a spravodlivosti.

hviezda

postava: hviezda

udalosť: anjelské posolstvo
symbol: hviezda

porozprávajte sa :

Akú koledu si zaspievate pri jasličkách?

24. 12. 2021

Piatok

Mt 12, 50

JA

postava: JA

symbol: môj portrét

porozprávajte sa :

Prečo patríte do Jesseho stromu?

Opakujeme 🙂

Adventná príprava – Jonáš – 17.12.2021

Opakujeme 🙂

Adventná príprava – Ester – 18.12.2021

Adventná príprava – 3. adventná nedeľa 19.12.2021

Opakujeme 🙂

Adventná príprava – Habakuk – 20.12.2021

Opakujeme 🙂

Adventná príprava – Mária – 22.12.2021

Adventná aktivita pre deti

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this