logo

Č 1: Sk 1, 15-17. 20a. 20d-26

Ž: 103, 1-2. 11-12. 19-20
R.: Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach.

Č 2: 1 Jn 4, 11-16


Aleluja
Nenechám vás ako siroty, hovorí Pán; odchádzam, ale prídem k vám a vaše srdce sa bude radovať..

Ev: Jn 17, 11b-19


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) Pane Ježišu, Ty si tu a teraz prítomný; utíš moju myseľ aj srdce. Duchu Svätý, Duchu pravdy, otváram svoje srdce pre Teba, aby som počul a porozumel slovu, ktoré budem čítať a počuť. Ty sám ma vyučuj, zjavuj mi pravdu o Bohu a o mne samom. Spolieham sa, Duchu Svätý, na Teba, lebo Ty poznáš Božie hlbiny aj moje srdce. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Jána

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my.
Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo.

Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť – a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.

Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.
Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda.

Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.“


Božia iniciatíva
V dnešnom evanjeliu sa Pán Ježiš prihovára u Otca za učeníkov a – dá sa povedať – zástupne aj za nás. Je to modlitba k Otcovi za tých, ktorí zostávajú vo svete, kým Ježiš sa chystá odísť k Otcovi. To, čo Ježiš robí a o čo prosí Otca, je Božia iniciatíva. Pozrime sa na to bližšie.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Ježiš hovorí vo v.11 „Otče svätý, zachovávaj ich vo svojom mene“ a v.12 „Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene.“ Toto je Božia iniciatíva, Božia snaha.

Čo znamená, že nás zachováva vo svojom mene? V knihe Numeri 6,24 čítame: „Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni!“ Ďalej Exodus 23,20: „Hľa, ja pošlem pred tebou svojho anjela, aby ťa ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som ti pripravil.“ To je znova Božia iniciatíva, že posiela anjela predo mnou, aby ma ochraňoval na ceste a doviedol ma na miesto, ktoré mi pripravil Boh, na to miesto vo večnosti, o ktorom Pán pri nanebovstúpení sľúbil, že mi ho ide pripraviť. Ježiš odišiel pripraviť mi ho a anjel ma tam privedie. A netýka sa to len miesta vo večnosti, ale jeho anjel ma povedie aj na všetky miesta a do všetkých okolností a situácií, ktoré mi Boh pripravil na to, aby som Ho oslávil, v čomkoľvek, čo budem robiť.

Toto už nie je život pod zákonom, ale pod milosťou. Verím, že Boh je môj Stvoriteľ a že Ježiš Kristus za mňa zomrel a daroval mi slobodu. Už nemusím hrešiť. Daroval mi večný život, to znamená, že mi vrátil spoločenstvo s Bohom Otcom a ja už teraz môžem chodiť so svojím Bohom. On ma chráni, On ma stráži, dáva mi anjela, aby ma priviedol na pripravené miesta a toto všetko je Jeho iniciatíva. A toto je život v milosti.

Ak toto prijímam, vtedy mám tú úplnú radosť, o ktorej Ježiš hovorí vo verši 13 „aby mali v sebe moju radosť – a úplnú.“ Toto je tá radosť, že môžem chodiť s Bohom, lebo Ježiš je dobrý pastier a On ma vedie na dobré pastviny. Keď sa ovca stratí, zablúdi, tak skončí v kríkoch, ale pastier ju hľadá a vyberá a dáva ju na dobré pastviny. To je tá Božia ochrana, to je Jeho vedenie, to je život v milosti. Nie je to moja iniciatíva, ale Božia.

Boh je môj Stvoriteľ. Použijem teraz prirovnanie k výrobcovi práčky. Ak sa na práčke pokazí gombík alebo nejaký program, tak ona sama nevie ako ďalej, sama sa neopraví. Ale keď príde ten, čo ju vyrobil, opraví ju a práčka funguje ďalej. Podobne, keď sa v mojom živote niečo pokazí hriechom, stačí, keď poviem Bohu: „Neviem… Pane, urob to!“ a Boh Stvoriteľ znova obnoví to, čo je vo mne pokazené. Je úžasné, že keď mi niečo chýba, obrátim sa na Boha, ktorý je zdroj, a On ma privedie na dobré pastviny. On mi doplní všetko, čo mi chýba. Je to Jeho iniciatíva.

Verš 14: „Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta.“ Svet ich znenávidel, lebo žijú v pravde. To znamená, že keď začnem kráčať podľa tejto Božej pravdy, môže sa stať, že ma ľudia nepochopia, znenávidia ma, lebo nepoznajú pravdu. Verš 17: „Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda.“ Posväť ich – oddeľ ich, aby žili pod milosťou, aby sa nechali viesť Dobrým pastierom, aby sa nechali ochraňovať.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Ďakujem Ti, Bože, že Ty si iniciatívny voči mne. Ďakujem Ti, že ma žehnáš, že ma chrániš od všetkého zla, že si mi dal anjela, ktorý ma privedie na miesta dobrej pastviny, ktoré si mi Ty pripravil, a nakoniec domov do neba, kde mi Ježiš pripravuje miesto. Ďakujem Tebe, Ježiš, že si mi daroval večný život, a to znamená, že môžem už teraz chodiť so svojím Bohom. Ďakujem Tebe, Duchu Svätý, že ma vovádzaš do pravdy Božieho slova. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Iniciatívny Boh, ktorý ma žehná a ochraňuje. S takýmto Bohom budem v tichu vo svojom srdci.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Dnes si budem pripomínať slovo: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene“ a „Ja som ich zachovával v tvojom mene.“

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen..

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this