logo

Č 1: Lv 13, 1-2. 45-46
Ž: 32, 1-2. 5. 11 R.: Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy.
Č 2: 1 Kor 10, 31 – 11, 1
Ev: Mk 1, 40-45 | Aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) Nebeský Otče, v mene Ježiša Krista, Tvojho milovaného Syna, môjho Pána a Boha, Ťa prosím, daruj mi svojho Svätého Ducha na tento krátky čas, ktorý chcem stráviť s Tvojím Slovom. Prihotov pôdu môjho srdca tak, aby v ňom Slovo, ktoré zaseješ, mohlo zapustiť korene, vyklíčiť, rásť a prinášať úrodu. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Marka − Mk 1, 40-45

KK Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“
Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý.
Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“
Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.


Na toho, kto bol malomocný sa Židia pozerali tak, že:
– ho potrestal Boh – ľudsky úplne beznádejná situácia,
– je hriešnik, lebo malomocenstvo dopadá iba na hriešnikov
– celý čas, čo bude malomocný, bude nečistý a bude bývať sám mimo tábora
Malomocný človek bol vylúčený zo spoločnosti.
Malomocní trpeli dvojitým utrpením: mali telesné utrpenie a tiež utrpenie duše, pretože boli odlúčení od svojho Boha.
V evanjeliu všetci ktorí sú uzdravení z malomocenstva sú symbolom vyslobodenia človeka z moci zla a hriechu. Je to znamenie a dôkaz moci Pána Ježiša, ktorý sa stal človekom kvôli chorým a nie zdravým. V prípade, že sa malomocný uzdravil bol znovu privtelený k izraelskej spoločnosti až po tom, čo prinesie zmiernu obetu.
Malomocný si bol vedomý toho, že sám nič nezmôže a mal vieru, že mu môže pomôcť Ježiš. To, že Ježiš uzdravil malomocného malo mimoriadny význam. Uzdravenie malomocných bolo jedným z očakávaných znamení príchodu Mesiáša, ktorý ako na telesnej, tak aj na duchovnej rovine vracia človeku jeho ľudskú dôstojnosť. Ježiš toho chorého uzdravuje tým, že sa ho dotýka, a tak ukazuje, že človek nie je zlorečený od Boha a potrestaný, ale je tvor, ktorého Pán nikdy neprestal milovať.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Z dnešného evanjelia sa vynárajú dva postoje; Ježišov postoj voči chorému, a postoj uzdraveného voči Ježišovi.

Ježišov postoj voči chorému je jasný, chce ho uzdraviť, záleží mu na človeku, hovorí: „Chcem, buď čistý!“ Ježiš miluje človeka, veď človek je Božím dieťaťom a je hoden spásy a lásky. Ježiš je vždy na strane človeka, prihovára sa za nás u Otca.</strong >(porov. Rim 8,33-34)

Ale čo postoj uzdraveného človeka voči Ježišovi?

V Starom zákone v knihe Levitikus, kapitola 14 verše 1- 32, sa píše o tom, ako Boh dal Mojžišovi zákon, ktorý platil pre malomocného v deň jeho očisťovania.

Keď Ježiš povedal uzdravenému, aby si dal pozor a nikomu nič nehovoril, ale išiel a ukázal sa kňazovi, a aby priniesol za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš – im na svedectvo chcel, aby uzdravený vyjadril poslušnosť Otcovi, ktorý tento zákon dal. A nielen to. Zároveň ho aj pozval do spolupráce na šírení Božieho kráľovstva. A výsledok správania uzdraveného poznáme, hovoril o Ňom všade, ale toto Ježiš od neho nechcel. Dokonca dôsledkom správania uzdraveného bolo, že Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach.

Nezáležalo tomu uzdravenému iba na sebe? Nie je to aj môj prípad? Skutočným malomocenstvom a nečistotou nie je choroba tela, ale choroba srdca.

Pre mňa to slovo znamená, že Ježiš ma po každom uzdravení pozýva do spolupráce na šírení Božieho kráľovstva spôsobom, akým On chce. Žiada odo mňa, aby som bola poslušná Jeho slovu, nestrácajúc z pamäti všetko, čo pre mňa urobil a ako veľmi ma miluje.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že Ty dávaš plnosť lásky do vzťahu so mnou, že ma miluješ stále za každých okolností aj vtedy, keď som malomocná od hriechu, lebo Ty nenávidíš hriech, ale miluješ hriešnika. Ďakujem Ti za každé uzdravenie, ktoré si mi dal. Ďakujem Ti, že ma pozývaš do spolupráce na Božom kráľovstve. Prosím ťa o milosť, aby som do tej spolupráce vstupovala spôsobom akým Ty chceš, a tiež Ťa prosím o milosť, byť poslušná tomu, čo Ty hovoríš, aby som mohla spolu so svätým Pavlom povedať: „nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení.“ (1 Kor 10, 33)
Pane Ježišu, dotkni sa môjho srdca aj pamäti, aby som nikdy nezabudla na to ako ma miluješ.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Ježiš, pre ktorého som vzácna, a ktorý ma pozýva do spolupráce Jeho spôsobom skrze svoje slovo. Niekoľko minút zostanem ticho s týmto Ježišom, ktorý je v mojom srdci.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Dnes si budem opakovať a žiť toto Božie slovo: „Chcem, buď čistý!“

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this