logo

Č 1: Jób 7, 1-4. 6-7
Ž: 147, 1-2. 3-4. 5-6 R.: Chváľme Pána, on uzdravuje skľúčených srdcom.
Č 2: 1 Kor 9, 16-19. 22-235
Ev: Mk 1, 29-39 | Aleluja. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty. Duchu Svätý, naplň ma tak, ako si naplnil Máriu a daj mi porozumieť srdcom tomu, čo budem čítať. Otváram ti svoje srdce, aby si v ňom mohol konať tak, ako Ty chceš. Verím, že Božie slovo je živé a účinné a vykoná v mojom srdci to, na čo ho Boh posiela a nevráti sa bez úžitku naspäť.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Marka − Mk 1, 29-39

Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.
Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách.
I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.
Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“
On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“ A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.


Dnešné evanjelium sa skladá z troch krátkych častí. Ak by sme ho čítali z Biblie, videli by sme, že prvú časť evanjelista Marek nazval „uzdravenie Petrovej testinej,“ druhú časť „ďalšie uzdravenia“ a tretiu „Ježiš opúšťa Kafarnaum a chodí po Galilei.“

To prvé je osobné stretnutie Ježiša s Petrovou testinou, ktorú Ježiš uzdravuje od horúčky. Pre evanjelistu Mareka je choroba a smrť znamením vlády zlého ducha, a každé uzdravenie je mesiášskym víťazstvom nad silami zla a predzvesťou moci vzkriesenia. Evanjelista podotýka, že len čo ženu horúčka opustila, vstala a začala ich obsluhovať. Toto nesie v sebe posolstvo, že Ježiš oslobodzuje a uzdravuje, aby človeka uschopnil k službe – „ona ich obsluhovala“.

Druhý úsek nás informuje, že pri bráne mesta Kafarnaum, Ježiš uzdravil veľké množstvo ľudu. Stretávame sa tu s takzvaným „mesiášskym tajomstvom“ (v. 34), keď Ježiš prikazuje zlým duchom, tým ktorí boli zázračne uzdravení, aj svojím učeníkom, aby o Ňom nikde nehovorili. Prvým dôvodom, prečo Ježiš dáva tento príkaz je snaha vyhnúť sa povrchnému nadšeniu zo strany ľudí a rôznemu nepochopeniu, ktoré vzniká tam, kde sa svedkovia takýchto udalostí nedávajú viesť pravou vierou. Druhým dôvodom je Ježišovo úsilie priviesť ľudí k poznaniu, že tajomstvo moci Božieho Syna sa ukrýva v poníženosti kríža, čo je najhlbšie mesiášske tajomstvo a vrchol Božieho zjavenia.

Tretia časť ukazuje na to, že Ježiš odchádza na pusté miesto, aby sa modlil, aby sa tam stretol s Otcom a tak mohol plniť Jeho vôľu. Vidíme, že modlitba je základným kameňom celého Ježišovho života, a že práve vďaka nej môže Ježiš povedať ÁNO náročnej vôli Božej, a pritom neupadá do pokušenia spojiť sa s nadšenými, ale povrchnými ováciami zástupu aj samotných učeníkov. Preto Ježiš hovorí Šimonovi: „Poďme inde“, opúšťa rabínske zvyky, podľa ktorých sa učiteľ viazal na pevné miesto, a ako dávni proroci stáva sa putujúcim kazateľom.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Uzdravenia a oslobodenia sú dobré, sú mesiášskym víťazstvom nad silami zla a patria do života, ale nedá sa ostať iba pri tom, lebo by to bolo iba povrchné nadšenie. Veľkou vecou bolo aj vzkriesenie Lazára, ktorý bol mŕtvy štyri dni, ale túto milosť obsiahol len on. Čo to však je, keď bolo po celom svete toľko mŕtvych hriechmi? Ale sláva kríža oslobodila všetkých, čo boli v zajatí hriechu a vykúpila všetkých ľudí na svete.

Je pre mňa dôležité poznať, že tajomstvo moci Božieho Syna sa ukrýva v poníženosti kríža. Preto chcem zotrvať na modlitbe, aby som tak ako Ježiš, mohla hovoriť ÁNO Božej vôli pre mňa.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si stále ten istý a že aj dnes robíš zázraky. Ďakujem Ti za to, že najväčšiu moc si preukázal, keď si sa nechal pribiť na kríž z lásky ku mne, k nám. Prosím ťa o silu znášať každodenný kríž, ktorý je pre mňa, a zároveň Ti ďakujem, že tak ako si neopustil ten svoj, neopustíš ani môj.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Ježiš, ktorý je so mnou v mojom kríži a dáva mi silu. .

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Budem si pripomínať pravdu, ktorá sa spieva v jednej piesni „Kríž je znakom spásy“, lebo toto je pravda, že cez kríž idem do vzkriesenia, do víťazstva. Rozhodujem sa ďakovať Bohu za všetko ťažké, čo ma v daný deň stretne. “

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this