logo

Č 1: 2 Krn 36, 14-16. 19-23
Ž: 137, 1-2. 3. 4-5. 6
R.: Pane, ty máš slová večného života.

Č 2:1 Ef 2, 4-10

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste..
Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život..

Ev: Jn 3, 14-21


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) Duchu Svätý, Ty bývaš vo mne, som Tvojím chrámom, preto Ťa prosím, aby si skrze toto slovo, ktoré budem čítať dával všetko vo mne do poriadku, a očisťoval ma od všetkého, čo tam nemá byť. Otváram Ti svoje srdce, aby tento čas nebol pre mňa iba poznaním Teba rozumom, ale aby to bola pre mňa skúsenosť s Tebou – živým Bohom. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Jána

Ježiš povedal Nikodémovi: „Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.


Na čo hľadíš? Na čo pozerajú tvoje oči? Na seba? na okolnosti? či na kríž?

„Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada.“ Keď vyslobodený Izraelský národ prechádzal púšťou, začal šomrať na Boha, ktorý ich viedol z otroctva a na Mojžiša. Preto na nich Boh poslal jedovaté hady. Ak niekoho had poštípal, človek zomrel. Vtedy sa ľudia spamätali a uznali, že zhrešili proti Bohu aj Mojžišovi. Boh sa zľutoval nad nimi prikázal urobiť Mojžišovi medeného hada a dať ho na žrď. Pre človeka uštipnutého hadom to znamenalo, že keď sa pozrel na žrď na ktorom bol medený had, bol uzdravený a zostal nažive (porov. Nm 21,4-9). Jednoduché! Pozrieš sa = budeš žiť, nepozrieš sa = zomrieš.

„Tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka“ Aj Ježiš bol vyzdvihnutý na kríži. Prečo? „Aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ V čo veriť? V to, že keď pozeráš na vyzdvihnutého Ježiša na kríži, tak si uzdravovaný z rán, tak ako boli Izraeliti uzdravovaní od uštipnutia hadom. Oni boli uzdravení z fyzických rán, ale my sme uzdravovaní z rán po hriechu, ak si ho priznáme. Ale Božie slovo hovorí „veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva“ (Rim 3,23). To znamená, že ak v pokore si priznám svoj hriech a pozerám sa na Ježiša na kríži, tak On uzdravuje z rán po hriechu moju dušu, vôľu, psychiku, emócie. A ak treba, uzdravuje aj fyzicky, ako napríklad jednu pani, ktorá po tom, čo odpustila svojej mame, bola fyzicky uzdravená. Zahojila sa jej otvorená rana na nohe, ktorá sa dlho nemohla zaceliť. Zdá sa ti to príliš jednoduché?

V starom zákone, v Druhej knihe kráľov je príbeh o sluhovi Námanovi, ktorý bol malomocný. Prorok Elizeus mu kázal, aby išiel a okúpal sa sedem ráz v rieke Jordán, že potom mu telo ozdravie a bude zasa čistý (porov. 2 Kráľov 5,1-14). Náman sa najprv zdráhal to urobiť, lebo to nebolo podľa jeho predstáv a na jeho vkus to bolo príliš jednoduché. Nakoniec to urobil a ozdravel.

„Boh tak miloval svet“ Boh miloval teba, mňa, „že dal svojho jednorodeného Syna,“ dal nám Ho, tebe a mne, „aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ Ak mu veríš, máš večný život, a to je viac ako pozemský. Bohu na tebe veľmi záleží, lebo dal za teba svojho Syna.

„Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo“ Čo milujem viac? Svetlo, či tmu? Pravdu, či klamstvo?

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Boh od nás nežiada ťažké veci, ktoré by sme nedokázali urobiť, lebo nás miluje, a
„dobre vie, z čoho sme stvorení; pamätá, že sme iba prach“ (Ž103,14).
Uvedomujem si, že stále potrebujem priznávať si svoje hriechy a vždy ísť s nimi za Ježišom, prosiť Ho o odpustenie, aby boli uzdravované moje vnútorné rany po hriechu. Verím, že Jeho láska ku mne je veľká, veď mi to dokázal na kríži. Preto chcem v tomto pôstnom čase viac pozerať na kríž.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si za mňa zomrel, za moje hriechy, preto, aby ja som mal(a) večný život. Ďakujem Ti, že Ty mi hriechy nielen odpúšťaš, ale ma po ich následku aj uzdravuješ. Vďaka za tvoj kríž, ktorý mi priniesol spásu, záchranu.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Ježiš, ktorý ma zachraňuje pre večnosť. S týmto Ježišom, ktorý je v mojom srdci, zostanem chvíľu v tichu.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Celý týždeň, každý deň, budem 20 minút sedieť pred krížom a hľadieť naň.

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Nech Ti je sláva Ježišu, cez večnosť, v ktorej kraľuješ s Otcom i Duchom Presvätým, že sa dnes v slove zjavuješ. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this