Evanjelium podľa Matúša − Mt 25, 31- 46

logo

Č 1: Ez 34, 11-12. 15-17 Ž: 23, 1-2a. 2b-3. 5. 6 R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Č 2: 1 Kor 15, 20-26. 28 Ev: Mt 25, 31-46 Aleluja. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) Duchu Svätý, Duchu živého Boha. Príď teraz a zostúp na mňa. Otvor moje uši, aby som počul a chápal Slovo. Otvor moje oči, aby som videl krásu Tvojho zákona. Obmäkči moje srdce, aby som vnímal v Slove Teba, Boha živého a pravého, aby si ma mohol uzdraviť, priviesť k pokániu a pritiahnuť k sebe.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému; ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Matúša − Mt 25, 31- 46

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.
Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘
Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘
Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘
Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘
Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘
A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

Matúš v tomto evanjeliu, nám predstavuje scénu posledného súdu. Text má tri časti: úvod, ktorý predstavuje Syna človeka, jeho príchod v sláve, zhromaždenie národov a ich rozdelenie verše 31-33; rozhovor kráľa s tými, ktorých má po pravici a ktorí môžu mať účasť na jeho kráľovstve verše 34-40, a potom s tými po ľavici, ktorí budú z kráľovstva vylúčení verše 42-45; záver s vynesením rozsudku verše 41 a 46. Najzávažnejšia časť textu sa týka požiadavky skutkov milosrdenstva, vykonaných s neobmedzenou láskou a láskavému prístupu k chudobným a núdznym. Ak sme si pozorne prečítali text, tak nám určite neuniklo, že kráľ sa prirovnáva k najmenším bratom verš 40: Kráľ im odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“, a predtým vo veršoch 35-36 sú vymenované skutky milosrdenstva, ktoré hovoria o tom, čo tomu kráľovi urobili tí po jeho pravici. My vieme, že tým Kráľom je Ježiš Kristus.-

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Pre mňa je dôležitá scéna prvých troch veršoch 31-33.
Skúsim sa na chvíľu stíšiť a vojsť do predstavy, ako prichádza Kráľ, Ježiš Kristus vo svojej sláve so všetkými anjelmi a sadá na trón svojej slávy. Teraz stoja pred Ním všetky národy, medzi nimi „ja“. ON, pastier, začína oddeľovať ovce od capov. Čo to vo mne, v tebe vyvoláva? Strach, radosť? Kde chcem skončiť napravo, či naľavo? Toto je kontrolka môjho srdca a príprava nato, aby som sa staral(a) o svoj večný život už tu na zemi.

Moja príprava na večný život spočíva v rozhodnutí sa, prijať a konať slová, ktoré hovorí Ježiš: „čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Kto je v mojich očiach najmenší v tomto svete, koho pokladám za najmenšieho? Je to niekto blízky o ktorého sa starám, chorý, dieťa, niekto nesympatický, alebo niekto na okraji spoločnosti, alebo ja sám? Nech už je to ktokoľvek, rozhodujem sa prijať toto slovo a žiť ho, aby som mohol(la) počuť na konci svojho života Ježišove slová: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta.“

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, verím a prijímam, že Ty si Kráľ v tých najmenších. Ďakujem Ti, že si zomrel za každého človeka, aj za toho, ktorý je v mojich očiach najmenší, a že každý je pre Teba vzácny a drahý. Rozhodujem sa konať všetko z lásky k tebe ku každému človeku. Prosím ťa, daj mi milosť, mať pred očami Tvoj príchod v sláve, aby som nezabudol(la), že môj život nekončí tu na zemi, ale smeruje do večnosti. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Z rozjímania mi vyšiel „Ježiš, ktorý je v najmenšom bratovi.“ S týmto Ježišom zostanem chvíľu v tichu. On je takýto v mojom srdci.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Budem si túto vetu „Ježiš, ktorý je v najmenšom bratovi.“cez deň pripomínať a pomodlím sa ňou desiatok ruženca, (prípadne, ak pôjdem na sv. omšu, prijmem takéhoto konkrétneho Ježiša v Eucharistii)

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Ďakujem Ti Trojjediný Bože za Tvoje slovo, ktoré bolo pre mňa v tomto čase užitočné na poúčanie, na usvedčenie, na nápravu a na výchovu. Ďakujem Ti Svätý Duchu za dar modlitby a za všetko, čo si vo mne vykonal v tomto čase. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému; ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this