Č 1: Prís 31, 10-13. 19-20. 30-31
Ž:  128, 1-2. 3. 4-5 R.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána.
Č 2: 1 Sol 5, 1-6
Ev: Mt 25, 14-30 alebo kratšie Mt 25, 14-15. 19-21 Aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Aleluja.


  1. Modlitba pred čítaním Božieho Slova

Nebeský Otče, v mene Ježiša Krista, Tvojho milovaného Syna, môjho Pána a Boha, Ťa prosím, daruj mi svojho Svätého Ducha na tento krátky čas, ktorý chcem stráviť s Tvojím Slovom. Prihotov pôdu môjho srdca tak, aby v ňom Slovo, ktoré zaseješ, mohlo zapustiť korene, vyklíčiť, rásť a prinášať úrodu. Amen.

 

  1. Čítaj Božie Slovo (Lectio) – viackrát nahlas (môžeš použiť viac prekladov)

Evanjelium podľa Matúša      Mt 25, 14-30     33 nedeľa v období cez rok

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: ‚Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.‘ Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘ Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: ‚Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.‘ Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘ Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: ‚Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.‘ Jeho pán mu povedal: ‚Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.  A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘“

  1. Rozjímaj (Meditatio) čo text hovorí mne

V niektorých knihách o tomto podobenstve sa dočítame, že dvaja sluhovia sú symbolom pracovitosti, ochoty podnikať, hospodáriť, a ten tretí sluha, je symbol lenivosti, neochoty podstúpiť riziko atď. Rozdiel medzi sluhami je v ich pracovitosti a lenivosti a v ich činnosti a nečinnosti. A ak sme pozorní, zistíme, že sa podobenstvo sústreďuje na sluhu, ktorý zmýšľa a hovorí zle o svojom pánovi a dokonca má z neho strach.

My sa poďme pozrieť do tohto podobenstva na istého človeka – pána, ktorý sa chystal na cestu a svoj majetok zveril trom sluhom. Môžeme si všimnúť, že všetkých troch sluhov videl ako schopných, schopných tak, že verš 15 hovorí: „každému dal podľa jeho schopností.Postoj toho pána voči každému sluhovi bol rovnaký – nenadŕžajúci, taký, že každému dal rovnakú šancu, dokonca ich mal rovnako rád, hoci každý z nich bol inou mierou schopný. Dá sa to vidieť aj z toho, čo hovorí potom, keď už účtuje so svojimi sluhami. Prvému, ktorému dal päť talentov, hovorí: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.“ – verš 21, a tomu, čo dal dva talenty vo verši 23, hovorí to isté, čo aj tomu, ktorému dal päť talentov. Je to postoj pána ktorého, srdce je rovnako milujúce voči sluhom. Odpovede týchto dvoch sluhov vo veršoch 20b a 22b „Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.“ ‚Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva“, ukazujú dve veci. Tou prvou je, že každý z nich poznal svoje schopnosti a využil ich, a tou druhou je istota lásky, priazne, dôvery svojho pána, ktorá ich priviedla k tomuto konaniu.

A pozrime sa na postoj – srdce toho tretieho sluhu.

Keď pán prichádza k tomu tretiemu, počuje od neho toto: „Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.“ Toto je postoj srdca, ktoré prezrádza, ako ten sluha videl svojho pána. Sluha videl pána ako tvrdého, zlého, zatiaľ, čo pán videl sluhu ako schopného, videl ho dobre.

Zrejme ten sluha si to o sebe nemyslel. Ak by si bol vedomý toho, že je schopný, a videl by, že pán mu prejavil svoju dôveru a dal mu jeden talent, možno by sa bol zachoval inak. Väčšinou sa správame tak, ako to máme vo svojom srdci. Ktovie, či sa ten sluha aj neporovnával s ostatnými, ale to by len tiež ukazovalo na postoj jeho srdca, lebo nie okolnosti boli zlé, ale v tejto situácií vyšlo na povrch to, čo bolo skryté v jeho srdci.

Ako je na tom moje srdce? Ako ja vidím Boha, ako vidím seba, ako vidím okolnosti okolo seba? Vidím sa tak ako ma vidí Boh? Pod akým pohľadom žijem? Sú to pohľady ľudí na mňa, môj vlastný pohľad, alebo Boží pohľad?

Keďže pán z tohto podobenstva predstavuje Boha, pýtam sa, či zmýšľam o sebe dobre, tak ako Boh o mne zmýšľa? Aké klamstvá v mojom srdci mi bránia robiť to, čo Boh odo mňa žiada, ale ja pre tieto klamstvá nie som schopný(á) to urobiť?

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Oslovilo ma, že „každému dal podľa jeho schopností“. Pre mňa to znamená, že Boh ma vidí ako schopného(nú), že mám rovnakú šancu ako ostatní, že mám jeho priazeň, že mi dôveruje a je ku mne dobrý.

Ak si to o sebe nemyslím, tak teraz v mene Ježiš, lámem moc klamstva, že som neschopný(á), nepripravený(á), alebo, že Boh uprednostňuje druhých predo mnou a prijímam pravdu Božieho slova, že Boh ma vidí ako schopného(nú), pripraveného(nú), že mám Jeho priazeň, že mi dôveruje a je ku mne dobrý. Privlastňujem si tento Jeho pohľad na mňa. Amen.

 

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Z rozjímania mi vyšiel Ježiš, ktorý ma vidí ako schopného (schopnú) robiť to, čo odo mňa žiada. Niekoľko minút zostanem ticho s týmto Ježišom, ktorý je v mojom srdci.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Cez deň si budem túto pravdu o mne pripomínať a pomodlím sa desiatok ruženca: Zdravas Mária milosti plná Pán s tebou požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ma vidí schopného (schopnú) robiť to, čo odo mňa žiada………

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva buď večná Otcovi, jeho milému Synovi i Duchu Tešiteľovi, čo všetko v láske obnoví. Amen

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this