logo

Č1: Múd 6, 12-16
Ž: 63, 2. 3-4. 5-6. 7-8 R.: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.
Č2: 1 Sol 4, 13-18 alebo kratšie 1 Sol 4, 13-14
Ev: Mt 25, 1-13 Aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Aleluja.>


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba pred čítaním Božieho Slova

Pane Ježišu, chcem teraz čítať Tvoje slovo, prosím ťa, daj mi chápavé srdce, aby som porozumel(la) tomu, čo budem čítať. Prosím ťa, hovor cez toto slovo k môjmu srdcu a premieňaj ho, lebo len Ty to dokážeš skrze svojho Ducha. Dovoľujem ti to. Amen.


Evanjelium podľa Matúša − Mt 25, 1-13

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘ Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘ Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘ No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘ Ale on im povedal: ,Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘ Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“


  1. Čítaj Božie Slovo (Lectio) – text viackrát prečítam – nahlas

Podobenstvo o desiatich pannách nás povzbudzuje, aby sme neprežili svoj život naprázdno. Pripomína nám, aby sme nezabudli, že sme pútnici smerujúcimi k Pánovi. Všetci bez ohľadu na vek potrebujeme múdrosť, aby sme boli pánmi svojho myslenia, svojho konania a rozhodovania. Napokon tu ide o prípravu na večný život a je dôležité, aby sme si uvedomovali, že to spočíva v každodennej príprave, lebo Ježiš nás pozýva k sebe stále. Napokon večnosť sa skladá z každej prítomnej chvíle, ktorú žijeme. Pritom nesmieme zabudnúť na výzvu aby sme bdeli. Bdenie, predpokladá pevnú nádej a vyžaduje prítomnosť ducha bez oddychu.


  1. Rozjímaj (Meditatio) čo text hovorí mne

Toto podobenstvo hovorí o pannách, múdrych a nerozumných – „pochabých a hlúpych“, ako uvádzajú iné preklady Biblie, ktoré si vzali lampy a olej a čakajú na ženícha. Vďaka tomu, že niektoré sú pripravené – múdre, keď prichádza ženích, vchádzajú spolu s ním a dvere sa zatvárajú. Tie, čo si nevzali olej zostávajú von.

Je pozoruhodné, že v podobenstve sa uvádzajú panny, ako vzor očakávania na Pána. V prvom liste Korinťanom sa píše: „Nevydatá žena a panna sa stará o Pánove veci, aby bola svätá telom i duchom.“ (1 Kor 7, 34) Bola svätá telom i duchom – nemyslím si, žeby to bolo pozvanie iba pre panny. Je za tým skrytý oveľa hlbší význam. Na inom mieste Božie Slovo hovorí: „A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? (1 Kor 6, 19)

Je jedno v akom stave človek žije, či v manželstve, či v reholi alebo v zasvätenom živote. Toto slovo platí rovnako pre každého, že som chrámom Ducha Svätého, ktorého mám od Boha a nepatrím sebe. Znamená to, že ja môžem rátať s Duchom Svätým, ktorý je vo mne. On, Tešiteľ, Duch Svätý ma naučí všetko a pripomenie mi všetko, čo Ježiš hovoril. (porov. Jn 14,26) A jedine On vo mne môže bdieť ako ma k tomu Božie slovo vyzýva: „Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“ Tá bdelosť pre mňa, je v poznaní a žití Jeho slova.


  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Duchu Svätý, prosím ťa, tiahni ma viac k Božiemu slovu, daj mi väčšiu lásku k nemu, a Ty sám urob, aby mi to slovo chutilo, ako prorokovi Ezechielovi, ktorý, keď ho zjedol bolo mu v ústach sladké ako med. (porov. Ez 3,3b) Amen.


  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Z rozjímania mi vyšiel Ježiš, ktorý ma vyzýva ku každodennej bdelosti – čítaniu Božieho Slova.


  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Rozhodujem sa každý deň tráviť čas s Božím Slovom, čítať ho, meditovať, aby mi Duch Svätý mal čo pripomínať – mal z čoho.


  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Pane Ježišu, ďakujem ti za tento čas strávený s Tebou v Božom Slove. Ďakujem Ti, že Ty, ktorý si začal vo mne dobré dielo, že ho aj dokončíš. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this