logo

Č1: Zjv 7, 2-4. 9-14
Ž: 24, 1-2. 3-4b. 5-6 R.: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Č2: 1 Jn 3, 1-3
Ev: Mt 5, 1-12a Aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním, hovorí Pán. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému


Pane Ježišu, Ty hovoríš, že bezo mňa nemôžete nič urobiť. Preto ťa prosím o Tvojho Ducha Svätého, aby ma teraz vyučoval, usmerňoval, potešoval a napĺňal tým, čo Ty si cez toto slovo pre mňa pripravil, aby moja duša sa mohla nasýtiť a žiť. Duchu Svätý otváram ti svoje srdce. Amen.

Evanjelium podľa Matúša – Mt 5, 1-12a

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich:
„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“

  1. Čítaj Božie Slovo (Lectio) – text viackrát prečítam – nahlas

…blahoslavení žalostiaci, …..blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti, ….blahoslavení prenasledovaní, ….blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť……

Blahoslavenstvá sú „smernice“ kázania reči na vrchu.

Chudobní v duchu, tichý, ľudia čistého srdca, sú tí, ku ktorým smeruje Ježišovo kázanie. Nie sú to iba „rady“, ale „zákony“ evanjelia.

Každý z veršov predstavuje slabosť, starosť či trápenie, o ktorom sa hovorí, že sú „blahoslavené“. Nie sami o sebe, ale preto, že sú zdrojom iného požehnania a inej odmeny, prisľúbené do budúcna.

Podľa slov z blahoslavenstiev musíme pomerať svoje srdce, svoju schopnosť vidieť a poznávať lásku. Čisté srdce, chudoba v duchu, život v službe pokoja a spravodlivosti, odvaha vydávať svedectvo láske až k smrti. To sú „svätí“, ktorí nás predišli.

  1. Rozjímaj (Meditatio) čo text hovorí mne

Pri čítaní textu ma oslovilo niekoľko viet. Hneď prvé tri v tom, že Ježiš vyučoval, tých, ktorí boli pri ňom. Táto konkrétna skupina ľudí, pristúpila k Nemu, bola pri ňom na vrchu a tam počúvali, čo Ježiš učil. Ak chcem byť vyučený(á) Ježišom, chcem si nájsť na Neho čas, byť s Ním, a nechať sa Ním vyučovať – Jeho Slovom.

Bol čas, keď na tieto blahoslavenstvá, hlavne na poslednú vetu – ,keď vás budú potupovať, prenasledovať…., moje srdce reagovalo takto: „ to je čudné, čo Ježiš hovorí, čo to všetko znamená? Bŕŕŕ!“ Vyvolávalo to vo mne strach a odpor.
Teraz vidím vo svojom srdci zmenu. Pri čítaní tohto textu, zrazu nebol vo mne strach ani odpor voči slovu. Vidím, že Ježiš sa dotkol môjho srdca v tomto.

Ďalej ma oslovila veta „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ A na inom mieste Božie slovo hovorí:

„Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Zostaňte vo mne a ja vo vás“ (Jn 15, 3) a zasa „A medzi nami a nimi neurobil vôbec nijaký rozdiel, keď vierou očistil ich srdcia.“ (Sk 15,9)

Pre mňa to znamená, že Božie slovo ma očisťuje od mojich myšlienok, predstáv, noriem – toho, čo si ja myslím, že je správne. Čím viac času strávim s Božím Slovom, tým dávam Bohu väčšiu šancu, aby ma ním očistil.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, ďakujem ti za to, čo si mi teraz ukázal. Rozhodujem sa tráviť s Tebou čas nad Božím Slovom. Ďakujem ti, že Tvoje slovo má moc očistiť moje srdce, aby som ťa mohol(la) vidieť nielen v budúcom veku, ale už teraz, v Slove a v mojich bratoch a sestrách. Ďakujem ti za každú zmenu, ktorú si už vykonal v mojom srdci. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Z rozjímania mi vyšiel „Ježiš, ktorý ma očisťuje cez svoje Slovo.“ S týmto Ježišom zostanem chvíľu v tichu, lebo On je v mojom srdci.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Cez deň si budem pripomínať, že takýto Ježiš je vo mne. „Ježiš, ktorý ma očisťuje cez svoje Slovo.“ ( pomodlím sa desiatok ruženca s týmto konkrétnym Ježišom)

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Duchu Svätý ďakujem ti, že ma očisťuješ, aby som mohol(a) vidieť a počuť, tak ako Ty vidíš a počuješ, aby o mne platilo, že som „blahoslavený(á)“. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this