Č 1: Ex 22,20-26
Ž: 18, 2-3a. 3b-4. 47+51ab
Č 2: 1 Sol 1,5c-10
Ev: Mt 22, 34-40

Evanjelium podľa Matúša − Mt 22, 34-40

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) Duchu Svätý, ty rozumieš Božiemu slovu, prosím ťa urob moje srdce chápavé, aby som porozumel(la) tomu, čo čítam. Ty sám ma teraz uč. Verím, že Božie Slovo má moc. Otváram ti svoje srdce a dovoľujem ti v ňom konať skrze toto Slovo. Amen

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Matúš píše, že človek, ktorý s Ježišom diskutuje sa pýta, ktoré prikázanie je „najväčšie“ z toho množstva zákazov a príkazov starého zákona. Ježišova odpoveď má dve časti. Predovšetkým sa odvoláva („Počúvaj Izrael!“) na každodennú modlitbu Židov, a potom k nej pripája prikázanie lásky k blížnemu. Čo znamená Milovať Boha? Ide o postoj, ktorý nemôžeme chápať ako cit. Znamená to poslúchať Ho, spoliehať sa na Jeho slovo, ktoré je plné zasľúbenia pre nás. Znamená to podriadiť tomuto slovu celý svoj život. Milovať Boha = úplne a bezvýhradne sa rozhodnúť pre Boha.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Oslovilo ma: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! Ak milovať Boha znamená poslúchať Jeho slovo, spoliehať sa naň a podriadiť Mu celý svoj život, tak pre mňa vyvstáva otázka, či moja myseľ je podriadená Jeho slovu. Pýtam sa teda: „Čím je zaplnená moja myseľ? „Čomu, alebo komu“ venujem viac pozornosti, zvlášť v tomto čase negatívnych správ, chaosu, nepokoja a zmätku? Sú to slová Boha?, alebo všelijaké iné „slová sveta“? Rozhodujem sa veriť slovám Boha, ktorý je Pravda.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, chcem ťa milovať tak ako mi kážeš. Preto sa rozhodujem veriť Tvojím slovám, lebo Ty mi hovoríš: „Neboj sa.“ „Ja som s tebou po všetky dni tvojho života. Ako som bol s Mojžišom, tak budem aj s tebou. Nenechám ťa bez pomoci, ani ťa neopustím.“ (porov. Joz 1,5) „Hoc by sa roztápala zem a triasli všetci, čo na nej bývajú, ja pevne držím jej stĺpy.“ (Ž 75,4) „Neboj sa ich, veď ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil!” – hovorí Pán.(Jer 1,8) Ďakujem Ti, že si so mnou za každých okolností, že si stály, verný a Tvoje slovo je Pravda, ktoré ma oslobodzuje. Amen

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Z tohto rozjímania mi vyšiel „Ježiš, s ktorým sa nemusím báť, lebo ma nezanechá ani neopustí.“ S týmto Ježišom zostanem chvíľu v tichu. ON je v mojom srdci.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Budem si cez deň pripomínať, že takýto Ježiš je vo mne. „Ježiš, s ktorým sa nemusím báť, lebo ma nezanechá ani neopustí.“ (ak budem môcť prijať Ježiša v Eucharistii, tak Ho prijmem takéhoto konkrétneho, alebo sa pomodliť desiatok ruženca Zdravas Mária….. Ježiš, s ktorým sa nemusím báť,….)

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si so mnou. Duchu Svätý obraciam sa na teba a prosím ťa, nauč ma zachovávať Božie slovo vo svojom srdci a premýšľať o ňom, tak ako to robila Panna Mária. Panna Mária, oroduj za mňa. Amen

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this