logo

Č 1: Ex 20, 1-17 alebo kratšie Ex 20, 1-3. 7-8. 12-17
Ž: 19, 8. 9. 10. 11R.: Pane, ty máš slová večného života.
Č 2:1 Kor 1, 22-25 |
Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.
Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.

Ev: Jn 2, 13-25


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) Duchu Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, priprav moje srdce na rozjímanie nad týmto slovom. Prines do môjho srdca pochopenie a porozumenie tohto slova. Odhaľuj mi, čo je ukryté v Božom srdci, lebo len Ty poznáš jeho hlbiny; a uschopni ma prijať to. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Jána

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“
Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“ Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.
Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril; on poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku.


Som chrámom Božím, či lotrovským pelechom?

V Jánovom evanjeliu má táto udalosť vyčistenia chrámu mimoriadny význam pred veľkým sviatkom, keď Ježiš začína svoje verejné účinkovanie. Celý Ježišov život sleduje niť starozákonných sviatkov, ktoré úplne a definitívne privedie k dovŕšeniu, keď sa predstaví ako „náš veľkonočný Baránok“ (1Kor 5,7b). Židia slávili Veľkú noc v chráme, kde si obetovaním baránka pripomínali veľké skutky, ktorými Boh vyslobodil svoj ľud z egyptského otroctva. Podľa evanjelistu Jána vstupuje Ježiš do chrámu a vyháňa z neho nielen obchodníkov, ale i býčky a baránky. Tým vyhlasuje za jedinú a pravú obeť seba samého. Jeho telo je živým chrámom.

Pozrime sa na túto udalosť z evanjelia v inom svetle.

Chrám v evanjeliu predstavuje stavbu Jeruzalemského chrámu. Keď sa na slovo chrám pozrieme ešte inde v Písme,zistíme, že Ježiš hovorí o svojom tele, že je chrámom a aj človek ako taký je chrámom.
„Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?“ (1Kor 3,16)

„A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe?“ (1Kor 6,19)

„A ako súvisí Boží chrám s modlami?! Boh hovorí, že my sme chrám živého Boha: ‘Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.‘” (2Kor 6,16)

My sme chrámom Božím, ale čo je v nás? „Sám totiž vedel, čo je v človeku,“ hovorí evanjelista Ján. Ježiš vie, čo je v tebe, vo mne, a prichádza, aby nás očistil od všetkého, čo do Božieho chrámu nepatrí.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

V tomto čase pôstu sme si možno mnohí dali nejaké vonkajšie sebazapieranie, nejaký pôst od pitia alkoholu, od fajčenia, pozerania televízora, či od počítača, facebooku alebo možno od jedenia mäsa a všeličo iné – a nie je to zlé. Ale stačí to? Je to to, čo od nás Boh chce?

Pozrime sa, čo hovorí prorok Izaiáš: „Či takýto je pôst, ktorý sa mi ľúbi? Má sa človek umŕtvovať celý deň? Vykrúcať si dookola hlavu a vrecovinou i popolom si ustielať? Či toto nazveš pôstom a dňom milým Bohu? Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo? Či nie, keď lámeš chudobným svoj chlieb, potulných bedárov zavedieš do domu, ak vidíš nahého, zaodeješ ho a pred svojím telom sa neskrývaš?“ (Iz 58,5-6) Boh odo mňa žiada, aby som odpustil(a) svojmu blížnemu, ktorý mi ublížil; aby som prijal(a) s láskou človeka, ktorý mi je nesympatický; aby som nečakal(a) – nežiadal(a) od druhého niečo, čo nie je schopný urobiť podľa mojich predstáv; aby som sa podelil(a) s chudobným, keď ma prosí.

Na inom mieste Božie slovo hovorí, že nie to, čo vchádza do človeka, ho poškvrňuje, ale to, čo vychádza (porov. Mk 7,15). To znamená, že naše chrámy sú zvnútra špinavé. A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo zvnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť.“ (Mk 7, 20-22) V týchto časoch je na mieste otázka, či by som sa nemal(a) postiť od zbytočných rečí, od zlých myšlienok, od posudzovania a porovnávania druhých ľudí. Alebo tiež od šírenia informácii, ktorých zdroj je nejasný, a nemôžem vedieť, či sú vôbec pravdivé. Postiť sa aj od závidenia druhým, od pyšných postojov či tvrdohlavosti.

Ak si sa našiel v niektorej z týchto zlých vecí, predlož to Ježišovi a pros ho, aby ťa od toho očistil. On to rád urobí, lebo mu na tebe záleží. Si Jeho chrámom.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, dávam Ti svoje srdce, lebo Ty sám najlepšie vieš, čo je v ňom. Vidíš všetku tú špinu, ktorá do neho nepatrí. Prosím Ťa, očisť ma od všetkého, čo ma vzďaľuje od Teba, či už si to uvedomujem alebo nie.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

„Ježiš, ktorý ma očisťuje od všetkého, čo do mňa nepatrí.“ On je takýto vo mne, v mojom srdci. Zostanem s Ním chvíľu v tichu.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Dnes si budem opakovať a žiť toto Božie slovo: „Neviete, že ste Boží chrám, a že vo vás prebýva Boží Duch?“ (1Kor 3,16)

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this