logo

Č 1: Jon 3, 1-5. 10
Ž: 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9 R.: Ukáž mi, Pane, svoje cesty.
Č 2: 1 Kor 7, 29-31
Ev: Mk 1, 14-20 | Aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) Duchu Svätý, otvor oči môjho srdca, aby som videl(la) divy tvojho zákona. Daj aby som porozumel(la) tomu, čo budem čítať. Verím, že Božie Slovo prichádza ku mne nato, aby vykonalo to, načo ho Boh posiela. Duchu Svätý, otváram ti svoje srdce, konaj v ňom čo sa Ti páči.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Marka − Mk 1, 14-20

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“
Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

Táto nedeľa je nedeľou Božieho Slova
V čítaniach tejto nedele sme počuli zo starého zákona v knihe proroka Jonáša, ako prorok hovorí obyvateľom mesta Ninive, že pre ich skutky bude mesto rozvrátené, zničené. Ninivčania počujú kázať Jonáša, uveria mu, a ich odpoveďou na to, čo počujú, je ochota zmeniť svoje správanie, svoje skutky a tak im Boh odpúšťa. ( porov. Jon 3,1-10)
V druhom čítaní, ktoré píše Pavol Korinťanom, zaznieva: „Bratia, hovorím, čas je krátky“ (1Kor 7,29)

Čas je krátky – Pavol nemá na mysli chronologický čas, chápaný ako nezadržateľne plynúci sled okamžikov, ale čas príhodný, kairos, ktorý prináša niečo nové. Takýto čas je tu teraz pre teba a pre mňa. Čas, ktorý prináša niečo nové.
V Markovom evanjeliu tiež počujeme, ako sám Ježiš hovorí: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo.“ „Božie kráľovstvo“ je stretnutie Boha s ľudstvom. Čas sa „naplnil“ prítomnosťou Krista, vďaka ktorému sa čas života Ježišových učeníkov stal niečím vzácnym čo rozhoduje o spáse. Tvoj aj môj život sa stane vzácnym, keď ho necháme preniknúť Kristovou prítomnosťou.
Ak ľudia chceli počuť Jána Krstiteľa a dať sa pokrstiť, museli odchádzať zo svojich domovov na púšť (Mk 1,4-5), teraz sa situácia mení. Ježiš prichádza k ľuďom a stretáva sa s nimi tam kde žijú.

Ježiš nežiada od tých, ktorí ho počúvajú, aby zachovávali nejaký súbor nariadení, ale aby uverili a obrátili sa. Viera znamená istotu, že Boží príchod je naozaj „evanjeliom“ zvesti, ktorá dáva novú sviežosť ľudskému životu a jednaniu.
„Obrátiť sa“ to nie je len zmena jednania ale tiež premena zmýšľania a toho, po čom myseľ túži. Hebrejské slovo „šúb“ znamená pozvanie k zmene smeru cesty, alebo dokonca k „návratu“. Božie Slovo hovorí: „Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti.(Ž 139,4) Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh; na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch.“ (Ž 143,10) Obrátenie môže znamenať „nechať svoje predstavy o živote“ a prijať „Božie.“ Šimon, Ondrej, Jakub, Ján boli pozvaní nasledovať Ježiša a oni sa odpútali od toho čo mali, a na čom si zakladali a išli za Ježišom. Evanjelium je dobrou správou, že Boh Otec nás bezpodmienečne miluje. Čo máme robiť? Boh od nás nechce nič velikánske. Obrátenie neznamená len prestať konať zlo, ale tiež poznať, že Boh je nám nablízku i v našich ťažkostiach miluje nás, aj keď nám nejde všetko tak, ako by sme si to priali. Ježiš nás pozýva byť rybármi ľudí, a to nie je len pre kňazov, ale pre nás všetkých. Náš osobný život s Ježišom môže pomôcť iným ľuďom. Našou úlohou je previesť ľudí z otrávených vôd zla do istoty života v Božom kráľovstve.

Ježiš nežiada odo nás, aby sme utekali pred zodpovednosťou za to, čo je práve našou povinnosťou, ale pozýva nás, aby sme si volili to, čo prospieva nášmu duchovnému životu a udržuje nás v spojení s Ním.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Keď čítam toto evanjelium, tak si uvedomujem, že Ježiš vstúpil do môjho života, je mi blízko. Žijem v Jeho kráľovstve, v Božom kráľovstve, hoci žijem vo svete. Ježiš sa priblížil ku mne. Život nejde celkom podľa mojich predstáv, ale to je to, čo Ježiš odo mňa žiada – obrátenie, aby som žila podľa Jeho predstáv a prijala život tak, ako On mi ho dáva. On ma v tom všetkom nesie. Viem, že žijem vo svete, ktorý sa pominie. Toto všetko je len dočasne, preto hľadím na to, čo je predo mnou, večnosť, lebo tá je trváca. Verím, že tento môj život, ktorý žijem, môže pomôcť tým, ktorí sú zmietaní ťažkosťami tohto sveta, lebo potrebujú vidieť, že sa dá žiť v tomto svete s Ježišom.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si vstúpil do môjho života. Ďakujem Ti, že môžem žiť v Tvojom kráľovstve, za to, že ma pozývaš k obráteniu a učíš ma prijímať okolnosti tohto života. Ďakujem Ti, že si so mnou trpezlivý viac ako ja sama so sebou. Ďakujem Ti za všetky ťažké chvíle v ktorých si ma niesol, a ďakujem Ti aj za všetky pekné chvíle. Rozhodujem sa aj naďalej kráčať s Tebou aj v ťažkých aj v ľahkých chvíľach života, lebo Ty ma vedieš do večnosti. Ďakujem Ti, že si dobrý a miluješ ma. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

„Ježiš, ktorý reálne vstúpil do môjho života a je so mnou.“ S týmto Ježišom zostanem vo svojom srdci.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Dnes si budem často opakovať a žiť toto Božie slovo: „Ježiš prišiel kvôli mne, a je stále so mnou.“

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this