logo

Č 1: Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b

Ž: 34, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23
R.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Č 2: Ef 5, 21-32

Aleluja
Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.
.

Ev: Jn 6, 60-69


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

ALELUJA. Chváľ, duša moja, Pána; celý život chcem chváliť Pána, svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť. Nespoliehajte sa na kniežatá ani na ľudí vôbec; oni pomôcť nemôžu. Vyjde z nich duch a vrátia sa do svojej zeme; v ten deň padnú ich plány. Blažený, komu pomáha Boh Jakubov, kto sa spolieha na Pána, svojho Boha. On stvoril nebo i zem, more a všetko, čo je v ňom. On zachováva vernosť naveky, utláčaným prisudzuje právo, hladujúcim dáva chlieb. Pán vyslobodzuje väzňov, Pán otvára oči slepým, Pán dvíha skľúčených, Pán miluje spravodlivých. Pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov. Pán bude kraľovať naveky; tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie. (Ž 146)

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Jána Jn 6,60 – 69

Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“
Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Ale niektorí z vás neveria.“
Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“
Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili.
Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“
Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“


„Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“
Ak chceme porozumieť evanjeliu dnešnej nedele, musíme si pripomenúť niekoľko predchádzajúcich veršov, v ktorých Ježiš hovorí o sebe ako o chlebe života. Vo verši 35 hovorí: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“ A ďalej vo verši 51: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.”
Ježiš hovoril o tom, že keď budú prijímať Jeho telo a krv – Eucharistiu, nebudú hladovať, nebudú smädní a budú žiť naveky. V tomto prípade sa hlad a smäd týka duše, lebo Ježišovi ide v prvom rade o to, aby naša duša žila. (Nie žeby sa nestaral aj o telo, stará sa aj oň.) Prijímať Ježišovo telo a krv, to bolo pre niektorých jeho učeníkov neprijateľné, a tak od Neho odišli. >
Keď sa Ježiš spýtal Dvanástich, čo znamená, že okruh učeníkov sa zmenšil a či aj oni chcú odísť, zaznela zaujímavá odpoveď Petra: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“ >
Títo učeníci na základe Ježišovho slova, ktoré hovoril o sebe – že je chlieb života – uverili v Neho a spoznali, že je Boží Svätý. Verili tomu, čo hovoril.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) čo ten text hovorí mne

Eucharistiu môžeme prijímať na základe toho, že poznáme Božie slovo a veríme mu, lebo Ježiš je vtelené Božie slovo. V opačnom prípade by sme mohli byť len – ako hovorí páter Vojtech Kodet – „prehĺtači hostií.“ Svätý Pavol v prvom liste Korinťanom, kde je reč o Eucharistii (11,23-24), okrem iného hovorí: „Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí umierajú.“ (1 Kor 11,30) Čítanie Božieho Slova je potrebné na to, aby sme spoznali Ježiša Krista – aký je, čo robí – a tak Ho prijímali v Eucharistii. Aj na svätej omši sa sýtime najskôr zo stola Slova, kde sa číta Božie slovo a až potom zo stola Chleba, kam prichádza Pán Ježiš pod spôsobom chleba a vína.
V Ježišovi zostanem vtedy, ak budem čítať Jeho slovo. Potom môžem prijať Ježiša Krista v Eucharistii – napr. takého, ako hovorí žalmista: ako Pána, ktorý ma vyslobodzuje z toho, čo je vo vnútri môjho srdca uväznené; ako Pána, ktorý otvára môj vnútorný zrak pre to, čo ešte nevidím tak ako On; ako Pána, ktorý ma dvíha, keď som skľúčený, atď. (porov. Ž 146, 5 -10). Prijímajúc takto Eucharistiu – Ježiša Krista – môže byť moja duša posilňovaná a uzdravovaná.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil

Pane, Ježišu Kriste, ďakujem Ti, že ma pozývaš, aby som si stále pripomínal/a Tvoje slová, a tak Ťa prijímal/a v Eucharistii. Ďakujem Ti za pozvanie do hĺbky vzťahu s Tebou. Prosím ťa o dar viery a silu vytrvať. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

„Ježiš, ktorý má slová večného života a sám je chlebom života.“ S týmto Ježišom zostanem chvíľu ticho vo svojom srdci.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Chcem si často pripomínať tieto slová: „Pane, a ku komu by som išiel/išla? Ty máš slová večného života a sám si chlebom života.“

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this