logo

Č 1: Sk 4, 32-35

Ž: 118, 2-4. 16ab+17-18. 22-24
R.: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Č 2: 1 Jn 5, 1-6

Aleluja
Tomáš, uveril si, pretože si ma videl, hovorí Pán; blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili..

Ev: Jn 20, 19-31


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) Pane Ježišu, Ty si dýchol po zmŕtvychvstaní na učeníkov Ducha Svätého, prosím Ťa dýchni Ho teraz aj na mňa, aby som pochopil(a) čo hovoríš cez Božie slovo. Otváram sa na nový život, ktorý mi chceš cez svojho Ducha dať. Prosím Ťa, otvor mi oči srdca, aby som videl(a) Tvoju tvár v slove a otvor mi aj sluch, aby som počul(a) Tvoj hlas. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) - text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Jána

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.

A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“

Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“

Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.


Staré pominulo, nastáva nové!

Učeníci po Ježišovej smrti mali strach, preto boli za zamknutými dverami. „Keď boli učeníci zo strachu pred Židmi (zhromaždení) za zamknutými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: "Pokoj vám!"“ (Jeruzalemská biblia Jn 20,19) Ježiš prišiel cez zamknuté dvere – to znamená, že bol iný ako predtým. Ukázal učeníkom ruky a bok a oni sa zaradovali keď ho videli. Pre učeníkov nastáva úplne nová situácia v ktorej sa nachádzajú. Aj Ježišov príchod cez zamknuté dvere je iný než bol doteraz. Nečudo že Tomáš, ktorý Ježiša nevidel, neveril že žije až kým Ho neuvidel. Všetci sa nachádzali v inej situácii a okolnostiach než boli doteraz. A nielen to. Určite aj vzťah učeníkov voči Ježišovi nadobudol iný rozmer.

V súlade s tým, čo Ježiš sľúbil, nenecháva učeníkov osamote, ale dáva im Ducha Svätého. Ježiš bude naďalej so svojimi apoštolmi, ale prostredníctvom Ducha Svätého. (porov. Jn 14,15-18) To platí aj pre nás, ktorí sme v Neho uverili. Tento dar Ducha Svätého nám daroval vzkriesený Kristus – „dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého.“ Novosť, ktorú stačí prijať. Bude to lepšie, ako to bolo!

Ďalej im hovorí: „Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Aj to bola novosť pre učeníkov.

„Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.“ Ježiš urobil znamenia, ktoré videli učeníci, lebo mu záležalo na tom, aby v neho verili. Tak sa Tomáš mohol dotknúť Ježišových rán. Videl a uveril. Ale blahoslavení sme my, čo nevidíme a veríme, ako povedal Ježiš. Vierou máme život v jeho mene.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Z tohto evanjeliového textu prúdi novosť života pre mňa. U proroka Izaiáša je napísané: „Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte?“ (Iz 43,19a) Po vzkriesení Ježiša Krista to bolo všetko iné ako predtým. Učeníkom sa vrátila radosť, keď zbadali Ježiša. Tento vzkriesený Ježiš, ktorý je živý aj dnes, prináša aj do môjho života novosť a chce to robiť skrze Ducha Svätého, ktorého na mňa dýchol. On dokáže vstúpiť do oblasti môjho srdca, ktorá je ešte zamknutá, a priniesť tam radosť ak je tam smútok, alebo odvahu ak je tam strach, lebo je väčší ako ja. Je môj Stvoriteľ a Pán, a Jemu patrím. Jemu je všetko možné. Nie je žiaden chudák, ale Víťaz, ktorý zvíťazil nad hriechom a smrťou.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, otváram sa na novosť vzťahu s Tebou, ktorú prinášaš do môjho života svojím vzkriesením. Ďakujem Ti, že si Mocný a dokážeš vstúpiť do môjho srdca tam, kde je to ešte zamknuté, aby si mi priniesol život. Duchu Svätý, ďakujem Ti, že Ty to budeš robiť, a že ma budeš viesť. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Ježiš, ktorý mi prináša nový život s Ním skrze Ducha Svätého. S takým Ježišom zostanem chvíľu ticho vo svojom srdci.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Dnes si budem opakovať a žiť toto slovo: „Prijmite Ducha Svätého.“ „Hľa, ja robím čosi nové...“ (Ty, kto to čítaš si vlož slovo, ktoré oslovilo teba)

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen..

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this