logo

Č 1: Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18
Ž: 116, 10+15. 16-17. 18-19R.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.
Č 2:Rim 8, 31b-34 |
Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.. V žiarivom oblaku bolo počuť Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho!
Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) Drahý Duchu Svätý. Rozpáľ moje srdce láskou k Svätému písmu. Otváram svoje srdce a dovoľujem Ti v ňom pôsobiť. Nech sa Tvoje slovo nevráti k Tebe naprázdno, ale nech urobí čo si si želal a vykoná na čo si ho poslal. Konaj slobodne ako sa to Tebe páči. Daruj mi silu žiť podľa svojho poznania na Božiu česť a slávu.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Marka – Mk 9,2-10

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom.

Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel, čo povedať; takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstať z mŕtvych“.

 


Premena môže nastať v modlitbe!!!

Dnešná doba sa vyznačuje veľkými zmenami a my vidíme, že uprostred týchto veľkých zmien potrebujeme hlbšiu a trvanlivejšiu premenu, ktorá môže nastať v modlitbe. Pôstna doba je pre všetkých kresťanov obdobím, kedy je potrebné pracovať na ozajstnej premene a obnove, aby sme dosiahli spásu – záchranu.

Dej dnešného evanjelia sa odohráva ešte pred vstupom do Jeruzalema kde mal Ježiš trpieť, byť umučený, pochovaný a vstať z mŕtvych. Ježiš zobral so sebou troch učeníkov, premenil sa pred nimi, aby im zjavil svoju slávu a upevnil ich vieru. Okrem toho im ukázal, že cesta Jeho nasledovania je cesta krížová pre každého, ako hovorí evanjelista Marek na inom mieste: Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: “Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mk 8,34)

Nato, aby sme boli ochotní a schopní zobrať každý deň svoj kríž a nasledovať Ježiša, potrebujeme byť spojení s Ním v modlitbe, získať silu od Neho a premieňať sa v Neho. Potom budeme schopní prijať aj Jeho slávu.

Pozrime sa na text evanjelia podrobnejšie a skúsme si uvedomiť, čo by to mohlo pre náš život konkrétne znamenať:

„Vyviedol ich samých na vysoký vrch do samoty“ – miesto modlitby.

„Nijaký bielič na svete tak nevybielil“ – v čase, ktorý strávime s Pánom Ježišom v modlitbe sme očisťovaní od špiny, ktorá je v nás.

„Tam sa pred nimi premenil“ – Ježiš je pravým chrámom – živým stánkom Božej prítomnosti. V čase modlitby sme premieňaní na Jeho obraz, či si to uvedomujeme alebo nie.

„Jeho odev zažiaril“ – my si máme obliecť Ježiša Krista. „Ale oblečte si Pána Ježiša Krista; a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí.“ (Rim 13,14) Koho mám ja oblečeného?

„Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho!“ – Boží hlas zaznieva učeníkom a aj nám – mám Ho počúvať a robiť čo hovorí! „A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie sa na seba, odíde a hneď zabudne, aký je. Ale kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky.“ (Jak 1, 22-25)

„Prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili“ – Pán Ježiš, ak sme s Ním, dáva nám pokyny čo máme alebo nemáme robiť.

„Oni si toto slovo zapamätali“ – to nech platí aj pre nás – zapamätať si slovo!

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

V tomto slove som pozvaná zahľadieť sa do svetla, ktoré vychádza z premeneného Krista – do Eucharistie; tráviť s Ním čas na modlitbe. Som pozvaná obliecť sa do Ježiša Krista, čo znamená nechať sa Ním očisťovať a premieňať, aby som myslela, videla a konala ako On, aby ma uschopnil prijať každodenný kríž a nasledovať Ho. Som pozvaná načúvať jeho hlasu, lebo On ku mne hovorí, a nenechať toto slovo len tak, ale konať podľa neho.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, ďakujem Ti za pozvanie tráviť s tebou čas na modlitbe. Ty vieš ako sa mi niekedy nechce, ale viem, že keď strácam seba nachádzam Teba. Prosím Ťa o milosť zaprieť sa a ísť k Tebe keď ma voláš. Ďakujem Ti Ježišu za všetko od čoho si ma už očistil a aj za to, čo si vo mne už premenil. Otváram Ti svoje srdce aj uši, aby som počula čo mi chceš povedať, a prosím Ťa, uschopni ma žiť to. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Ježiš, ktorý ma v modlitbe uschopňuje prijať každodenný kríž a nasledovať ho. S týmto Ježišom, ktorý je v mojom srdci, zostanem chvíľu ticho.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Cez deň si budem opakovať slovo: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.“ (Lk 9,23)

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Nech Ti je sláva Ježišu, cez večnosť, v ktorej kraľuješ s Otcom i Duchom Presvätým, že sa dnes v slove zjavuješ. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this