logo

Č 1: 1 Sam 3, 3b-10. 19
Ž: 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10 R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
Č 2: 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20
Ev: Jn 1, 35-42 | Aleluja. Našli sme Mesiáša, Krista. Milosť a pravda prišli skrze neho. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) Príď, Duchu Svätý, tvorivý, príď svojich verných navštíviť, naplň nám srdcia milosťou, ktoré si stvoril múdrosťou.
Tešiteľom si nazvaný, dar Boží z neba nám daný, zdroj živý, láska, oheň v nej
i pomazanie duchovné.
Ty, darca darov sedmorých, prst Boží v dielach stvorených, ty, prisľúbenie Otcovo,
dávaš reč, slovo Pánovo.
Osvieť nás, ducha posilňuj, do sŕdc vlej lásku ohnivú, keď telo klesá v slabosti, vzpriamuj ho silou milosti.
Pred nepriateľom ochráň nás, svoj pokoj daj nám v každý čas, nech vždy pod tvojím vedením vyhneme vplyvom škodlivým.
Nauč nás Otca poznávať a jeho Syna milovať a v teba, Ducha obidvoch, daj veriť vždy, vo všetkých dňoch. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Jána − Jn 1, 35-4

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“
Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“
Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“
Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“
Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.
Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi.
Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.

Ján v dnešnom evanjeliu poukazuje na Božieho Baránka, na Toho, ktorý bol prv ako on (porov. Jn 1,15), na Toho, „skrze ktorého povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo“ (Jn 1,3). Ježiš tu bol prvý, ON je stály, stabilný, pevný základ.
Učeníci to počujú, a idú za Ježišom. Ježiš im kladie otázku: „Čo hľadáte?“ Táto otázka je stále aktuálna a týka sa nás všetkých, obzvlášť v tomto čase. Ježiš sa pýta teba aj mňa: „Čo hľadáš? Čo je to, na čo si teraz najviac sústredený? Čo je pre teba v živote najdôležitejšie? Na čom ti najviac záleží?“
Keď po prvom hriechu v raji sa Adam ukryl pred Bohom, lebo sa bál, a Boh ho hľadal, Boh sa pýtal Adama: „Kde si?“ Človek sa „stratil“, odišiel od Boha od stability, od pevného základu, od istoty. Už od raja je to o hľadaní. Boh hľadá človeka, človek hľadá Boha.
Dvaja učeníci vstupujú do komunikácie s Ježišom „Učiteľ, kde bývaš?“ a On odpovedá „Poďte a uvidíte!“ Ježiš ich pozýva k sebe: „poďte nasledujte ma, zostaňte so mnou, aby ste boli tam, kde som ja, aby ste videli a pochopili, aby váš život nebol premenlivý a nestály, ale stabilný.“ „A oni zostali v ten deň u neho.“ Učeníci prijali pozvanie, vstúpili do komunikácie, vstúpili do vzťahu s Ježišom. To znamená, že vstúpili do stability, stálosti.
Po tomto stretnutí s Ježišom to oznamujú Petrovi a privádzajú ho k Nemu. Ježiš, keď zbadal Kéfasa nazval ho Petrom – Skalou. V jednom študijnom komentári sa uvádza na margo Petra, „že bol všelijaký len nie skala. Bol impulzívny a nestály. Ježiš ho nepomenoval takto kvôli tomu čím bol, ale kvôli tomu, čím sa z Božej milosti mal stať.“ Aj pre nás, je tu dnes Božia milosť, ktorá je schopná premieňať naše životy, tak ako život Petra a učeníkov do väčšej stálosti, stability – do Ježiša. Iba takto premenení dokážeme aj iných privádzať k Ježišovi, keď uvidia našu stálosť v premenlivých a ťažkých časoch.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Pre mňa dnes platí pozvanie. „Poď a uvidíš!“
Je to pre mňa pozvanie do hlbšieho vzťahu s Ježišom. Hoci Ho poznám, neznamená to, že to stačí, alebo, že Ho poznám už úplne. V niektorých oblastiach môjho života, ešte prevláda strach a neistota, premenlivosť a nestálosť, ale Ježiš mi ponúka stabilitu, stálosť, ktorá je iba pri Ňom, iba v Ňom. Rozhodujem sa ísť s Ním, v dôvere, že On tieto oblasti môjho života naplní a premení, tak ako Petrove.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že Ty si stále ten istý ako na počiatku, tak aj dnes: STÁLY, SI PEVNÝ ZÁKLAD, preto sa môžem spoľahnúť na Teba v každej oblasti môjho života. Rozhodujem sa ďalej kráčať za Tebou a nechať sa viesť Tebou.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Budem si pripomínať „Ježiša, ktorý nie je premenlivý, ale stály vo všetkom, čo hovorí a robí.“ Po modlitbe zostanem ticho s týmto Ježišom, ktorý je takýto vo mne.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Cez deň budem spievať pieseň: „Stály, verný si jedine Ty, sám si môj Boh a Pán. /:Ja chválim ťa, stále chválim Ťa, Ty si stály verný Boh sám:/“

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Duchu Svätý, ďakujem Ti za to, čo robíš vo mne, že Ty sám premieňaš moje srdce, aby bolo také, aké je srdce Ježišovho. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this