logo

Č 1: Am 7, 12-15

Ž: 85, 9ab+10. 11-12. 13-14
R.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Č 2: Ef 1, 3-14 alebo kratšie Ef 1, 3-10

Aleluja
Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania.
.

Ev: Mk 6, 7-13


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

Bože Otče, otváram svoje srdce dokorán, nech prúdi Tvoj Duch. Oživ, Duchu Svätý, všetko, čo je vo mne mŕtve; zohrej, čo je vo mne skrehnuté; osvecuj všetko, čo je vo mne v tme, a osloboď moje srdce od každej spútanosti hriechom. Verím, že Božie Slovo je živé a účinné ako dvojsečný meč. Ďakujem Ti, Duchu Svätý, že urobíš vo mne oveľa viac ako prosím alebo chápem. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Marka

Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat.
A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“
Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.


Poslušnosť!

Pán Ježiš posiela učeníkov po dvoch nielen preto, aby ich svedectvo malo väčšiu silu, ale aby si boli jeden pre druhého oporou a silou. Obaja sú zároveň aj svedkami pre prípad, keby neboli prijatí. Svedectvo si totiž žiadalo dvoch alebo troch svedkov. Druhým dôležitým prvkom tohto úryvku je Pánova autorita. Neposiela učeníkov nepripravených. Dáva im moc. Kamkoľvek prídu, sú vystrojení Ježišovou mocou. To, čo hovoria, sú Ježišove slová.

To, čo je potrebné vidieť v tomto úryvku, je poslušnosť, v ktorej majú učeníci kráčať. Ježiš im jasne hovorí, čo si nemajú brať a čo majú robiť v meste alebo dome, kde nebudú, alebo budú prijatí. V poslušnosti učeníkov sa sprítomňuje Božia moc vo svete. Oni poslúchajú Ježišovu výzvu a vidia ovocie: „Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.“ (Mk 6,12-13) Keby sa vzopreli Pánovým slovám, ich činnosť by nebola požehnaná. Ísť v mene Pána znamená byť poslušný jeho slovám, a tak prinášať požehnanie. Veď sám Ježiš takto konal, poslúchal nebeského Otca, ako čítame v liste Hebrejom: „A hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti; a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú.“ (Hebr 5,8-9) Sme zachránení, lebo Syn poslúchol Otca.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Zmeňte svoj život! Obráťte sa k Bohu! To znamená robiť pokánie.

To, či som skutočný učeník, zistím podľa toho, či poslúcham Pána. Zmenený život obrátený na Boha znamená rozhodnúť sa vo svojej slobodnej vôli, či chcem alebo nechcem poslúchať Pána – toho, ktorý za mňa zomrel a viem, že ma miluje, ctí si ma a stará sa o mňa.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane, Ježišu, ďakujem Ti, že ma miluješ tak, že si za mňa zomrel, aby som mal(a) večný život, aby som už tu na zemi mohol(a) byť v Božej blízkosti, chodiť so svojím Bohom Otcom a rozprávať sa s Ním. Ďakujem Ti, že si ma oslobodil od hriechu a tak nemusím hrešiť. Ďakujem Ti, Otče nebeský, za to, že sa o mňa staráš, miluješ a ctíš si ma. Chcem byť Tvojím učeníkom a poslúchať Ťa, aby si skrze mňa mohol požehnávať ľudí okolo mňa. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Ježiš, poslušný Otcovi. S takýmto Ježišom, ktorý je v mojom srdci, zostanem chvíľu ticho.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Budem si pripomínať slovo: „A hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti.“

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this