logo

Č 1: Ez 17, 22-24

Ž: Ž 92, 2-3. 13-14. 15-16
R.: Ako je dobre oslavovať teba, Pane!

Č 2: 2 Kor 5, 6-10

Aleluja
Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky. .
Ev: Mk 4, 26-34


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

Príď Duchu Svätý so svojou múdrosťou, svetlom a pravdou. Uschopni ma porozumieť slovu môjho Stvoriteľa, zapíš mi ho do srdca, pripomínaj mi ho, uč ma, a veď ma po ceste za Ježišom. Duchu Svätý, prosím ťa, daj nech skrze žitie tohto slova je môj život Bohu na slávu, mne na spásu, tým s ktorými žijem na radosť a svetu na osoh. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) - text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Marka

Ježiš povedal zástupom: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“

A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“

V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil.


Sila Božieho kráľovstva!

Zasiate zrno, ktoré klíči, rastie, až napokon prináša úrodu. Evanjelista použil urýchľovací proces - preskočil čas medzi sejbou a zberom úrody. Pritom je to veľmi dôležitý čas. Čas rastu, ktorý sa v tomto úryvku nespomína, je časom trpezlivosti. Učí nás, že človek môže siať a žať, ale rast neovplyvní. Toto má v rukách skúsenejší Hospodár. On rozhoduje o zrelosti úrody a človek môže len trpezlivo čakať a dôverovať Božej moci. Rast Božieho kráľovstva je v prvom rade závislý na Božej sile. Našou úlohou je mať dôveru v Boha, čakať a tešiť sa na Jeho blízkosť, lebo On v nás koná každý deň. Dôležitá je finálna podoba – veľké konáre, ktoré vytvárajú úkryt pre nebeské vtáky. Je obrazom toho, že aj my môžeme byť pre iných ľudí úkrytom a oddychom.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Keď si dnešné evanjelium premeníme takpovediac na drobné zistíme toto:

„keď človek hodí semeno do zeme“ vidíme, že je tu potrebná ľudská snaha a potreba mať semeno, ktoré človek hodí do zeme a potom len trpezlivo čakať. „Semeno je Božie slovo“ (Lk 8,11) ono má moc. V podobenstvách slovo zem je symbolom pre ľudské srdce. „Zem sama od seba prináša úrodu.“ (Mk 4,28) Srdce je schopné robiť čo treba – prinášať úrodu. Našou úlohou je starať sa o prísun Božieho slova do nášho srdca, aby prinášalo úrodu. A takto sa bude šíriť Božie kráľovstvo.

„Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.“ (Rim 14,17) To sú veci srdca, nie vonkajšie. Aj zo mňa môže byť strom, v ktorého konároch môžu hniezdiť nebeské vtáky. Môžem byť obohatením pre iných ľudí. Môžem a chcem prinášať ovocie, lebo k tomu som povolaný. To je ten nový život vo mne, ktorý som prijal už v krste. Tak sa nado mnou modlili rodičia: Bože, daj aby jeho život bol Tebe na slávu, jemu na spásu nám na radosť a svetu na osoh. Takto sa na mne môžu naplniť slová proroka Daniela: „Strom rástol a mohutnel, jeho výška siahala k nebesiam a bolo ho vidieť od konca celej zeme. Jeho lístie bolo nádherné a mal hojnosť plodov, bol na ňom pokrm pre všetkých. Pod ním našla tieň poľná zver a v jeho konároch prebývali nebeské vtáky. Z neho sa živili všetky živé tvory.“ (ekum Dan 4,8-9)

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, ďakujem Ti za nový život, ktorý si mi dal v krste. Hovorím, že sa chcem oň starať a sýtiť sa Božím slovom, aby vo mne rástlo Tvoje kráľovstvo, aby mohli skrze mňa byť obohatení aj iní ľudia. Prosím Ťa, daj mi trpezlivosť so sebou samým, lebo Ty si so mnou trpezlivý, a vedomie toho, že Ty dávaš vo mne vzrast všetkému. Ďakujem Ti, že tvoja sila, Tvoje slovo vo mne všetko spraví, že ma premení. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Ježiš, ktorý dáva vzrast všetkému vo mne, aby som prinášal ovocie.

S týmto Ježišom zostanem niekoľko minút ticho. On je takýto v mojom srdci.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Dnes si budem pripomínať slovo: „Zem sama od seba prináša úrodu.“

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this