Č 1: Gn 3, 9-15

Ž: 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8
R.: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

Č 2: 2 Kor 4, 13 – 5, 1

Aleluja
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
.

Ev: Mk 3, 20-35


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Nauč ma zachovávať Božie slovo vo svojom srdci a premýšľať o ňom tak, ako to robila Panna Mária. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Marka

Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“

Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“

On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“

Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“ On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.“


Aký je môj pohľad na okolnosti, na život?

V dnešnom evanjeliovom príbehu sú dva pohľady na okolnosti: ľudský a Boží.

Ľudský pohľad nám môže priniesť do života hriech, zatiaľ čo Boží pohľad nám prináša večný život. Pozrime sa na to.

„Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“ Pozerali sa na to svojim očami. To je ľudský pohľad na okolnosti.

„Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ Znova ľudský pohľad na okolnosti. My si niekedy myslíme, že Boh robí a zmýšľa tak ako my. Ale Ježiš vo svojom slove hovorí: „Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty – hovorí Pán. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.“ (Iz 55,8-9)

Od verša 23 až po verš 30 nasleduje Ježišov pohľad na situáciu a Jeho výklad. Hovorí v podobenstvách a vysvetľuje, aby mu poslucháči rozumeli. Ak sa necháme preniknúť Božím slovom, necháme na seba pôsobiť to, čo Ježiš hovorí, môžeme tak pomaly získavať Jeho pohľad a Jeho myšlienky na životné situácie a okolnosti. Začneme ich vidieť tak, ako ich vidí Ježiš.

Od verša 31 po verš 35 znovu Ježiš ponúka svoj pohľad na situáciu na okolnosti. Keď Mu hovoria, že vonku je jeho matka a jeho bratia, On odpovedá veľmi jasne. Možno to čo povedal, bolo nepochopiteľné pre mnohých, a takisto je to ešte aj dnes nepochopiteľné pre mnohých, ale Ježišova odpoveď je jasná.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Ak chcem žiť novým životom, ktorý mi Ježiš daroval svojou smrťou a zmŕtvychvstaním, potrebujem čítať Božie Slovo, premýšľať o ňom a podriadiť mu svoju myseľ. Iba tak získam Ježišov pohľad na život, na situácie a okolnosti, v ktorých som. Takto budem môcť osláviť Boha svojím životom tým, že budem myslieť a konať ako ON. Potrebujem sa nechať očistiť Božím Slovom, lebo ono je Pravda. A hoci by som niečomu nerozumel, alebo by sa mi to nezdalo, budem si hovoriť, že Boh je múdrejší ako ja a On lepšie rozumie životu ako ja.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, otváram sa Tvojmu slovu, ktoré je pravda. Chcem mať Tvoj pohľad na život a okolnosti v ktorých som. Vyznávam, že Ty lepšie rozumieš všetkému ako ja, lebo Ty si Stvoriteľ a ja stvorenie. Hovorím Ti, Ježišu, že podriaďujem svoju myseľ Tvojmu slovu, aby Tvoje myšlienky boli mojimi myšlienkami a Tvoje cesty mojimi cestami. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Ježiš, ktorý mi v Božom slove ponúka svoj pohľad. S týmto Ježišom zostanem chvíľu v tichu vo svojom srdci.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Dnes si budem opakovať Božie slovo zo Žalmu 23, že Pán je môj pastier: „Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu.“ (Ž 23,3)

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this