logo

Č 1: Gn 9, 8-15
Ž: 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9 R.: Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť.
Č 2:Mk 1, 12-15 |Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávyNielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne je celá – úplná, verím, že Ty si tu celý v slove pre mňa. Prosím ťa, daj mi z tvojej pozornosti, aby som aj ja mohol(la) byť zameraný(á) na teba v slove.

  1. Modlitba k Duchu Svätému

(napr.) Pane Ježišu, Ty hovoríš: „bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ Preto Ťa prosím o Tvojho Ducha Svätého, aby ma teraz vyučoval, usmerňoval, potešoval a napĺňal tým, čo Ty si cez toto slovo pre mňa pripravil, aby sa moja duša mohla nasýtiť a žiť. Duchu Svätý, otváram ti svoje srdce. Amen.

  1. Čítaj BOŽIE SLOVO (LECTIO) – text si viackrát prečítam – nahlas

Evanjelium podľa Marka − Mk 1, 12-15

Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.
Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“


Takéto krátke evanjelium na začiatok pôstu?

Možno krátke, ale hovorí nám veľa.

V prvom krátkom odseku čítame, že Duch ženie Ježiša na púšť, kde je pokúšaný. A vo verši 13 čítame, že „bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.“ Za čias Ježiša žilo v Izraeli oveľa viac divých zvierat, vrátane levov, než dnes. V záznamoch o pokúšaní Ježiša ich spomína iba Markovo evanjelium.

U proroka Ezechiela 34,25 nájdeme vysvetlenie o divej zvery: „Uzavriem s nimi zmluvu pokoja a odstránim zo zeme divú zver, takže budú v bezpečí bývať na púšti, i v horách môžu spávať“ a v žalme 91,11 čítame: „lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.“ Z tohto slova poznávame, že Boh Ježiša na púšti chránil a anjeli mu slúžili. Nenechal ho samého v tomto pokušení, ale postaral sa o neho; a ani nás – v akomkoľvek pokušení – nenechá samých.

Aj my sme vo svojich životoch často pokúšaní, či už vlastnou žiadostivosťou, pýchou, alebo stavaním sa pred Boha, vyberaním si toho, čo vyhovuje viac nám (mne) ako Bohu. Pokušením je aj naše priľnutie viac k ľudskému ako Božiemu, spoliehanie sa viac na seba ako na Boha atď… Dobrou správou je, že ak si priznáme, že máme s tým problém, a obrátime sa na Boha, tak nás v tom nenechá.

„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Naplnil sa čas – nie v chronologickom význame, ale v tom, že prišiel rozhodujúci čas, aby Boh konal. Boh v čase príchodu svojho kráľovstva koná niečo výnimočné.

Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Príchod Krista Kráľa prináša kráľovstvo bližšie k ľuďom. To znamená ustanovenie Božej vlády v srdciach, životoch jeho ľudí, víťazstvo nad všetkými silami zla.

Kajajte sa. Pokánie nie je len zmena myslenia, ale radikálna zmena v živote človeka ako celku, čo obzvlášť znamená zanechať hriech a vrátiť sa k Bohu.

Verte evanjeliu. Veriť tomu, čo hovorí Boh cez svoje slovo.

Gal 4, 4 – 5 „Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo.“ Veriť, že sme synmi a dcérami Boha, a to je dôvod odvrátiť sa od hriechu.

Hebr 1, 2-3 „V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom.“ Boh k nám hovorí a jeho slovo je také mocné, že nás drží.

Hebr 12, 25 „Dajte si pozor, aby ste neodmietli toho, ktorý hovorí. Lebo ak neunikli tamtí, čo odmietali toho, ktorý hovoril na zemi, o čo menej my, keď sa odvrátime od toho, ktorý hovorí z neba.“ Boh k nám hovorí, neodmietnime Ho ako tí, ktorí zahynuli vo vodách potopy, lebo neverili tomu, čo im Noe hovoril, a neodvrátili sa od svojich zlých ciest.

  1. Rozjímaj (MEDITATIO) (čo ten text hovorí mne)

Toto evanjelium je pre mňa plné nádeje. Pre mňa je teraz ten čas, keď Boh výnimočne koná. Keď som v pokušení s hriechom, stačí, keď sa obrátim na Neho a On ma zachraňuje a nenecháva samu, lebo som jeho dcéra. Obraciam sa na Neho, lebo je mocný, jeho slovo je mocné a pravdivé. Túžim, aby v mojom srdci vládol ON a nie ja.

  1. Modli sa BOŽIE SLOVO (ORATIO) (moja odpoveď Bohu na text, ktorý ma oslovil)

Pane Ježišu, ďakujem ti, že ma nenechávaš samú, keď je okolo mňa divá zver, všelijaké zlé myšlienky a pokušenia. Ďakujem ti, že Ty si mocnejší než toto, a že si zvíťazil aj nad mojim hriechom. Ďakujem ti za anjelov, ktorí ma strážia a chránia. Ďakujem ti, že sa stále môžem spoľahnúť na Tvoje slovo, ktoré je pravdivé a koná to, na čo ho posielaš, lebo má tú moc. Dávam ti svoje srdce, aby si Ty v ňom vládol. Amen.

  1. Nazeranie na Božie Slovo – na Ježiša (CONTEMPLATIO)

Ježiš, ktorý ma chráni pred pokušením a hriechom. Takýto Ježiš je v mojom srdci. Zostanem s Ním chvíľu v tichu.

  1. Ži Božie slovo (ACTIO)

Túto vetu „Ježiš, ktorý ma chráni pred pokušením a hriechom“ si napíšem na papier veľkosť A4 alebo A5 a dám si ho na viditeľné miesto, aby som si to cez deň pripomínala.

  1. Svoje stretnutie s BOŽÍM SLOVOM zakonči modlitbou

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this